Menu

Duyurular


2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 677-484 = 27/10/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.10.2022 tarih ve 3357/776/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6294) Resmî Gazete'nin 25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı 1. Mükerrer nüshasında yayımlanmıştır. 

Söz konusu Yıllık Program'ın İkinci Bölümünde denizcilik sektörü ile ilgili olarak, 

-Ülkemizde bulunan liman ve iskele yapıları ile ilgili bilgiler verilerek yük taşımacılığı ve kombine taşımacılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar aktarılmakta, 

-Mevcut limanların geri sahalarındaki şehirleşme baskıları nedeniyle limanların geri saha karayolu-demiryolu bağlantıları ihtiyacının sürdüğü belirtilerek Filyos Limanının kısmen kullanıma açıldığı, Doğu Akdeniz bölgesinde ise ana konteyner limanı ve tersane ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, 

-Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle her yıl toplam 25.000 GT'yi geçmemek üzere en fazla on adet gemi için; yaşı, tonajı ve sefer bölgesi dikkate alınarak teşvik sağlanacağı açıklanmaktadır. 

Bunların yanı sıra,

-Çukurova Bölgesi ve İskenderun Körfezi ile Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi iltisak hatlarının yapımına başlanarak %30 düzeyinde fiziki gerçekleşme sağlanacağı,

-Büyük liman yatırımlarının tamamlanması hedefi doğrultusunda Doğu Akdeniz bölgesinde yer tespiti yapılacağı, etüt araştırma projeleri ile Çandarlı Limanının üst yapısına başlanmasına yönelik çalışmaların tamamlanacağı, 

-Dünya ticaretinde artan korumacılık eğilimleri ve Covid-19 pandemisinden olumsuz etkilenen dünya ticaretinin, gemi inşa sektörünü de olumsuz etkilediği, bu olumsuz etkilere rağmen 2021 yılında sektörün üretim ve ihracatının arttığı,2022 yılı ilk sekiz ayında üretimin azalmaya başladığı ancak ihracatın artmaya devam ettiği, 

-Liman yatırımlarının koordineli yönetilmesini sağlayacak mevzuat çalışmasının yapılacağı, 

-Kontrol, izin ve onay süreçleri ile bu işlemler için aranan belgelerde dijitalleşme ile birlikte bürokrasinin azaltılacağı,

-Türk Gümrük Bölgesi giriş kapılarında gerçekleştirilecek denetimlerin 7/24 çalışma esasına uygun yürütülmesi amacıyla yeterli sayıda personel görevlendirileceği, 

-Özel mülkiyete ait liman işletmelerinden Ambarlı, Derince ve Tekirdağ Veteriner Sınır Kontrol Noktası Hizmet Binası (VSKNM) ile Sabiha Gökçen Veteriner Sınır Kontrol Noktası Hizmet Binası (VSKNM) yer sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmaların yapılacağı,

ifade edilmektedir.

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221025M1-1.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz