Menu

Duyurular


2014/20 Sayılı Genelgede Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Sözlü Beyan Formu İle İlgili Yapılacak İşlemler

SİRKÜLER NO: 8.1 / 790-553  = 06/11/2019


İlgi; T.C. Ticaret Bakanlığı Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğü’nün 05/11/2019 tarih ve E.00049093523 sayılı yazısı.

 

Bilindiği üzere Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 17.09.2014 tarihli 2014/20 sayılı Genelgede Dahilde İşleme rejimi kapsamında Sözlü Beyan Formu ile beyan edilen ve ilgili Deniz Ticaret Odası tarafından Bölge Müdürlüğü’ne verilen teminat kapsamında yer alan seyrüsefer halinde bulunan gemilere ait parçaların (can salı, yangın tüpü vb.) Türkiye Gümrük Bölgesinde tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak olması durumunda işlemler belirtilmiştir.

Bu Genelgeye göre;

1- Seyrüsefer halinde bulunan gemilere ait parçaların (can salı, yangın tüpü vb.) tamir amacıyla geçici ithaline yönelik olarak yükümlü tarafından hazırlanan sözlü beyan formu, Gümrük Yönetmeliğinin 172.nci Maddesi uyarınca ilgili alanlar doldurulmak suretiyle Nöbetçi Gümrük Muhafaza İdare Amirine sunulur. Nöbetçi İdare Amiri tarafından, başvuruda bulunan firmanın Deniz Ticaret Odası tarafından verilen toplu teminattan yararlanabilecek firma olduğunun tespiti sonrasında, sözlü beyan formu muhafaza memuruna havale edilir. Havale edilen sözlü beyan formu, sıra numarası alır ve deftere kaydedilir.

 

Yükümlüden ayrıca, Gümrük Yönetmeliği Ek-55'te yer alan dahilde işleme izni talep edilmez. Tüm işlemler, sözlü beyan formu üzerinde gerçekleştirilir. İşlemlerin ilgili Deniz Ticaret Odası tarafından verilecek toplu teminat kapsamında yapılacak olması nedeniyle ayrıca teminat aranmaz.

 

2- Yükümlü tarafından, geçici ithalat aşamasında, sözlü beyan formunun ekine gemi kaptanı tarafından imzalanan ve bir örneği ekte yer alan ve gemi kaptanı ve eşyayı teslim alan tarafından imzalanan “Gemi Teslim Belgesi” ve eşyanın tespitine imkân sağlayacak fotoğraflar eklenir.

 

3- Sözlü beyan formunun havale edildiği Gümrük Muhafaza Memuru, Gümrük Yönetmeliğinin 172.nci maddesi uyarınca doldurulması gerekli alanların sözlü beyan formunda doldurulup doldurulmadığını, eklenmesi gerekli belgelerin eklenip eklenmediğini.

geçici ithal edilecek eşya ile sözlü beyan formu ekinde yer alan eşyaya ilişkin fotoğrafların aynı olduğunu ve fotoğrafların eşyanın tespitine imkan sağlayacak nitelikte olduğunu kontrol eder.

 

4- Gümrük Muhafaza Memurunca yapılan kontroller sonrasında herhangi bir eksiklik tespit edilmemesi durumunda, sözlü beyan formu üzerine gerekli meşruhat düşülmek sureliyle eşyanın giriş işlemlerine izin verilir. Girişine izin verilen eşyaya ilişkin sözlü beyan formu ve ekleri, Gümrük Muhafaza Memuru tarafından Gümrük Müdürlüğünün ilgili servisine gönderilir.

 

5- Geçici ithal edilen eşyanın tamir ve bakım işlemleri sonrasında yeniden ihraç işlemlerinde yükümlü tarafından sözlü beyan formu, Gümrük Yönetmeliğinin 172.nci maddesi uyarınca ilgili alanlar doldurulmak suretiyle düzenlenir ve Nöbetçi Gümrük Muhafaza İdare Amirine sunulur. Nöbetçi İdare Amiri tarafından, sözlü beyan formu Gümrük Muhafaza Memuruna havale edilir.

 

6- Yükümlü tarafından yeniden ihracatta düzenlenen sözlü beyan formu ekine fatura, “Gemi Teslim Belgesi” ve eşyaya ilişkin fotoğraflar eklenir.

  

7- Yeniden ihraç edilen eşyaya ilişkin olarak, Gümrük Muhafaza Memuru tarafından Gümrük Yönetmeliğinin 172.nci maddesi uyarınca doldurulması gerekli alanların sözlü beyan formunda doldurulup doldurulmadığı, eklenmesi gerekli belgelerin eklenip eklenmediği kontrol edilir. Ayrıca, geçici ithal edilen eşya ile yeniden ihraç edilen eşyanın aynı eşya olduğuna ilişkin tespit yapılır.

 

Gümrük Muhafaza Memurunca yapılan kontroller sonrasında herhangi bir eksiklik tespit edilmemesi durumunda, sözlü beyan formu üzerine gerekli meşruhat düşülmek suretiyle eşyanın çıkışına izin verilir.

 

8- Çıkışma izin verilen eşyaya ilişkin sözlü beyan formu ve eklerinin bir örneği Gümrük Muhafaza Memuru tarafından Gümrük Müdürlüğünün ilgili servisine eşyanın çıkışını takip eden işgünü içerisinde gönderilir.

 

9- Gümrük Müdürlüğünün ilgili servisi tarafından sözlü beyan formu ve ekleri üzerinde gerekli kontroller yapılmak suretiyle sözlü beyan formu üzerinden takip edilen dahilde işleme izni kapatılır.

 

Bu nedenle, yapılacak işlemlere konu eşyaların işlemlerinin yazıda belirtilen genelgeye uygun olarak yapılması, herhangi bir nedenle geri gelen veya iade olan tüm eşyaların işlemlerinin de Gümrüklü Sahaya alınarak yapılması ve iade olan ihracat eşyasının kontrolünün oluşturulacak Heyetçe yapılması gerekmektedir.

İş bu Müdürlük Emrinin tüm personele tebliği ile uygulamaya 04.11.2019 tarihi itibari ile başlanılması ve her hangi bir aksaklığa mahal verilmemesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz