Menu

Duyurular


2014 Yılında Uygulanacak Sağlık Resmi Tarifesi

SİRKÜLER NO: DN: 7.4 = 771/582 = 27/12/2013
   
 
Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden alınan, 25 Aralık 2013 tarih ve 82274029-20/246-5181 sayılı “2014 Yılında Uygulanacak Sağlık Resmi Tarifesi” hakkındaki yazısında;
 
“2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu’nun 2928 sayılı kanunla 3’üncü maddesinin 1. Fıkrasında, Türk limanlarında, 1 inci madde kapsamına giren gemilerden, her net tonu üzerinden alınacak sağlık resminin, Sağlık Bakanlığı tarafından, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacağı ve her mali yıl başında yürürlüğe konulacak tarifeyle düzenleneceği hükme bağlanmıştır.
 
Bu çerçevde Dışışleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınarak hazırlanan 2014 yılı Serbest Gemi Sağlık Resmi Tarifesi’nin her net ton başına;
 
  2014 2013 ARTIŞ %
1)Tam Gemi Sağlık Resmi  
0.80 TL
0,75 6,66
    (50 net ton üzerindeki gemiler)    
2) İndirimli Gemi Sağlık Resmi  
0.27 TL
0,25 8
    (Bilimsel Araştırma yapan gemiler ve deniz turizm araçları)    
3)Türk Bayraklı Gemiler İçin Yıllık Gemi Sağlık Resmi      
  1. 50 net ton üzerinde olup 250 net tonu geçmeyen gemiler    
için
 
0.60 TL
0,55 9,1
   b) 250 net ton üzerindeki gemiler için  
1.40 TL
1,30 7,7
 
Olarak uygulanması gerektiği,”
 
Bildirilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.
 
 
                                                                                                         Saygılarımızla,
                                                                                      Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                       Emin EMİNOĞLU
                                                                                                                 Genel Sekreter
 
 
 
 
EK 1: İlgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz