Menu

Duyurular


2011/27 sayılı Genelge Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0283-214 = 29/04/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 28/04/2011 tarih ve  1789-267/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce, 27.04.2011 tarih ve 2011/ 27 sayılı Genelge yayınlanmıştır. 

 

Söz konusu Genelge ile ;

 

14.05.2010 tarihli 2010/20 sayılı Genelge'nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere "(h) 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 176/2 ncı maddesi çerçevesinde başka bir gümrük idaresinin denetimindeki limanda bulunan gemilere verilmek üzere antrepolardan çıkarılarak karayolu tankeri ile transit rejimine tabi tutulacak yakıta birinci fıkranın (d) ve (e) bendi uyarınca işlem yapılmakla birlikte, söz konusu yakıt hareket gümrük idaresince teminat alınarak varış gümrüğüne memur refakatinde sevk edilir. Varış gümrük idaresince, araçlara tatbik edilen mühürlerin sağlamlığına dikkat edilerek, yakıtın analiz raporunda kayıtlı spektlerine uygun olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Gümrük Yönetmeliğinin 196 ila 203 üncü maddelerinde düzenlenen hükümler çerçevesinde tahlil yapılması için numune alınır. Şüphe ve ihbar bulunmaması halinde yakıt, tahlil sonuçları beklenilmeksizin memur gözetiminde gemiye teslim edilir. Tahlil sonuçlarının farklı çıkması halinde gümrük vergi ve resimleri ile diğer amme alacakları tahsil edilir. Ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem yapılır." bendi eklenmiştir.

 

26.04.2011 tarih ve 2011/25 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.”

 

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek:2011-27 sayılı genelge 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz