Menu

Duyurular


2010/20 sayılı Genelge’nin 5. Maddesi Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0563-405 = 16/09/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/09/2011 tarih ve  3481-508/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce, tüm merkez ve taşra teşkilatına  dağıtımlı  26.08.2011 tarih ve 2011/43 sayılı Genelge yayınlanmıştır. 

 

Söz konusu Genelge ile 14/05/2010 tarih ve 2010/20 sayılı Genelge'nin 5 inci maddesi   ;

 

" 5. İlgili kurum ve kuruluşlarca ithaline izin verilmeyen eşyanın serbest bölgelere transiti

 

1. Tasfiye Yönetmeliği uyarınca yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle tasfiye edilecek eşyanın serbest bölgelere transitine izin verilmez.

 

2. İlgili kurum ve kuruluşlarca ithaline izin verilmemekle birlikte, eşyanın serbest bölgeye alınmasına ilişkin söz konusu kurum ve kuruluşlardan alınacak yazılı izin üzerine eşyanın serbest bölgelere transitine izin verilir.

 

3. Halihazırda serbest bölgede bulunan bir firma tarafından gönderilen, fakat ithalat işlemleri esnasında ilgili kurumlarca ithalatına izin verilmeyen eşyanın tekrar serbest bölgeye alınmasına izin verilir."

 

şeklinde değiştirilmiştir.”

 

Denilmekte olup, anılan genelge ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: 1 Genelge

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz