Menu

Duyurular


“Müeyyide Kapalı” Durumda Olan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0598-425 = 04/10/2011

 

İlgi:: İMEAK DTO’dan alınan, 03/10/2011 tarih ve  3727-533/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 28.09.2011 tarihinde 2011/45 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Genelge ile ;

 

1. Ekonomi Bakanlığı kayıtlarında “Müeyyide Kapalı” Durumda Olan Dahilde İşleme izin Belgeleri (DİİB) kapsamı eşyanın 4051 rejim kodu ile serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenilmesi halinde beyanname tescil işlemi yapılamadığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na intikal edilen sorunlar nedeni ile “Müeyyide Kapalı” Durumda Olan Dahilde İşleme izin Belgelerinde 4051 rejim kodu ile beyanname tescilinin nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup,

 

2. Ayrıca, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde, daha önce Ekonomi Bakanlığı tarafından kapatılan DIIB kapsamında beyan edilmek istenen ikincil işlem görmüş ürünler için, 08.03.2011tarih ve 27868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri nolu Gümrük Genel Tebliği’nin 'Kendiliğinden Yapılan Beyanlar' başlıklı 9. Maddesine istinaden yapılan başvurularda, ilgili DIIB üzerinde bir revize kaydı aranmaksızın yükümlüsünce serbest dolaşıma giriş beyannamesi üzerinde beyan edilen GT_P, Kıymet, Miktar bilgileri esas alınarak alacak tutarı hesaplanacağı,

 

belirtilmektedir..

 

Denilmekte olup, anılan genelge ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Genelge

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz