Menu

Duyurular


“Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1   / 485-414 = 24/07/2015
 

 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/07/2015 tarih ve 3053-572/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulmasının; Maliye Bakanlığının 5/5/2015 tarihli ve 42761 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmış (Karar Sayısı: 2015/7755) olduğu  24.07.2015 tarih ve 29424 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
 
Söz konusu 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi; "Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,"ni kapsamakta olup ,bahse konu Bakanlar Kurulu Kararı ve Ek'i Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde yayınlanmaktadır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Ek 1: Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz