Menu

Duyurular


‘’Denizcilik Sektörünün Dekarbonizasyonu ve Yeşil Denizciliğin Desteklenmesine Yönelik Proje Havuzu’’

SİRKÜLER NO: 23.1 / 313 - 189 = 30/05/2023 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 29.05.2023 tarih ve E-36712415-746.01.05[746.01.05]-1144276 sayılı yazısı.

 

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

 

‘’Bilindiği üzere, iklim değişikliği, küresel ısınmayla mücadele, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından belirlenen karbon nötr hedefleri ve AB Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulanacak tedbirler, denizcilik sektörümüzü önemli bir değişime doğru götürmektedir. Uluslararası düzeyde gerçekleşen tüm bu gelişmeler ve düzenlemelerin denizcilik sektörümüzü her yönüyle etkileyeceğini, mevcut filomuzda bulunan gemilerin birçoğunu standart dışı hale getireceğini göstermektedir. Türk denizcilik sektörünü bir bütün olarak düşünüp, getirilmek istenen değişiklikler nedeniyle oluşması muhtemel büyük maliyetlerle karşılaşmamak için tüm sektörlerimizde olduğu gibi denizcilik sektörünün de her alanda desteklenmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu gelişmeler kapsamında, Türkiye - Avrupa Birliği Mali İşbirliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2021-2027 (IPA-III) Dönemi, 2021 yılı programlaması kapsamında Denizcilik Genel Müdürlüğümüzün Nihai Faydalanıcısı olduğu "Maritime Decarbonisation and Green Shipping" adlı proje, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Bu çerçevede, 2021 Yılı Türkiye için Yıllık Eylem Planına ait Finansman Anlaşması Avrupa Komisyonu ve Türkiye tarafından imzalanarak 27 Aralık 2022 tarih ve 32036 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Finansman Anlaşması içerisinde yedi eylem başlığı yer almakta olup bunlardan 5 inci sırada "Eylem 5-" Sürdürülebilir Yeşil Enerji ve Ulaştırma" başlığı bulunmaktadır. Anlaşmanın Ek-1 inde; hedefler, beklenen sonuçlar, faaliyetler, uygulama faaliyetleri ve bütçe ayrıntılı olarak verilmekte olup Ek 1.5 Eylem 5 te yer alan Sürdürülebilir Yeşil Enerji ve Ulaştırma başlığı altında yer alan "Destek Alanı #3: Denizcilikte karbonsuzlaştırma ve yeşil nakliye programı" Denizcilik Sektörünün Dekarbonizasyonu ve Yeşil Denizciliğin Desteklenmesi hususlarını kapsamaktadır. 

Bu destek alanı, Türk denizcilik sektöründe limanları, gemileri ve alternatif yakıtların kullanımını içeren sürdürülebilir pilot projelerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Program; çevre dostu düşük emisyonlu enerji ve yakıt açısından verimli bir deniz ticaret filosuna geçişi desteklemek için güçlendirmeleri ve yeni gemileri hedefleyecek ve öncelikle sera gazı ve emisyonları azaltmaya odaklanarak liman operasyonlarına enerji sağlamak amacıyla alternatif yakıt alt yapısının ikmalini geliştirecek, ayrıca enerji verimliliği, elektrifikasyon, döngüsel ekonomi ve diğer çevresel faydaları teşvik eden iklime dayalı yatırımları destekleyecektir. Ayrıca, gemi operasyonlarına enerji sağlamak için yenilebilir enerji kaynaklarının dahil edilmesini ve enerji verimliliği konusunda yenilikçi teknolojilerin kullanılmasını teşvik etmektedir.

Sera gazı ve emisyonları azaltmayı amaçlayan program kapsamında Türk Denizcilik sektörü içinde gemilerde ve limanlarda alternatif yakıtlara ve enerji verimli çözümlerin uygulanmasına ilişkin yatırımların yapılması için Avrupa İmar Kalkınma Bankası ve diğer ortak finansörlerin finansmanıyla hibeler sağlanacaktır. Program ayrıca proje hazırlama ve uygulama desteğinin yanı sıra politika ve kapasite geliştirme konusunda teknik destekler sağlayacaktır. Avrupa İmar Kalkınma Bankası tanıtım etkisi yüksek olan bir pilot proje havuzu geliştirmekten sorumlu olması öngörülmektedir. Böylece Avrupa İmar Kalkınma Bankası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koordineli olarak Avrupa Birliği Delegasyonunu idari ve teknik desteği ile belirlenen proje havuzunu gözden geçirecek ve tüm yatırım kriterlerini karşılayan projeler önceliklendirilecektir. Ayrıca, Genel Müdürlüğümüz uhdesinde oluşturulacak ön proje havuzunda yer alacak denizcilik sektörünün yeşil dönüşüm projeleri, önümüzdeki dönemde, bu alanda yoğun olarak açılması beklenen bir çok çağrı ve destekleme programlarına hazırlık aşamasını oluşturacaktır. 

Bu itibarla, program kapsamında sağlanacak finansmanın ülkemiz denizcilik sektörünün yeşil dönüşümü öncelikleri ve ihtiyaçları kapsamındaki projelerde kullanılması ve Genel Müdürlüğümüzün Finansman Sözleşmesi kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmek ve süreçleri etkin biçimde yürütebilmek için denizcilik sektörümüzün tüm paydaşlarının "Denizcilik Sektörünün Dekarbonizasyonu ve Yeşil Denizciliğin Desteklenmesi" başlığı altında olabilecek tüm proje önerilerinizin, Ek I'de yer alan forma işlenerek 26 Haziran 2023 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze yazılı ve elektronik posta olarak (bulent.sonmez@uab.gov.tr) iletilmesi hususunda bilgilerinizi gereğini arz ve rica ederim.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 

Ek1: İlgi Yazı


Ek2: Yeşil Denizcilik Ön Proje Bilgi Formu

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz