Menu

Aylık Yazı Dizileri

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği (3) Tüzük ve İsim Değişikliği, Başkanlarımız ve Yönetim Kurulları

VAPUR DONATANLARI VE
ACENTELERİ DERNEĞİ (3)
 

Tüzük ve İsim Değişikliği,
 Başkanlarımız ve Yönetim Kurulları

 
 

3.1.    Giriş
İki kıta bir liman kenti olan İstanbul, dünyanın en görkemli liman kentlerinden biridir. İstanbul bir kara ve su kentidir: kara ve deniz ticaret yollarının bir kavşağı, Asya ve Avrupa yakasını birleştiren konumuyla kıtalararası bir geçiş yoludur. Karadeniz’i, Marmara’yı Ege ile bağlantılı olarak Akdeniz’i kucaklayan bir su yoludur. İstanbul, stratejik konumu itibariyle ekonomik yaşamın merkezidir.
 
20’nci yüzyılın başları, İstanbul’da ticareti yapılan malların yurt dışından doğrudan doğruya daha elverişli bir yerdeki liman üzerinden hedefine ulaştırıldığı, ihraç mallarının da o limanlardan gönderildiği halde İstanbul, Birinci Dünya Savaşı’na kadar Türk ticaret ve iş hayatının tartışmasız merkezi bulunmaktaydı. Limana giriş yapan vapurların sayısı ve ortalama tonajı oldukça düzenli bir şekilde artarken yelkenli gemilerin sayı ve tonajı azaldı. (sadece yakın mesafelerde çalışan yerli yelkenli gemiler) Buhar makinesi ve demir gövdeli gemi yapımında artan tecrübe, gittikçe büyüdü, dolayısıyla daha ekonomik gemilerin yapımına gidilmesiyle ilgili gelişme, tüm limanlarda gözlenebilir haldeydi.

İstanbul’da deniz ticareti gün geçtikçe gelişmekteydi, yabancı gemi kumpanyalarının İstanbul’da şube açmaları veya acente tayin etmeleri, Ticaret Nezaretinden izin alınmak suretiyle yapılıyordu. Bu izin, 1871 yılında çıkan “Memaliki Ecnebiye’de teşkil eden şirketlerinin Memaliki Devleti Aliyede icrai muamelat için küşat (açma) veyahut tayin edecekleri acenteler hakkında Nizamname” hükümlerine göre (1) ya şube açıyor veya İstanbul’da acentelik işleri yapan şirketlerle anlaşma yapılıyordu. Her iki anlaşmada Ticaret Nezaretinden izin alınarak acente açıyor veya tayin ediliyordu.
 
3.2.    Kuruluş
Deniz taşımacılığında isim yapmış, düzenli sefer yapan filo sahibi armatörlerin Galata’da bulunan acentelerinden 28’i bir araya gelerek 11 maddelik bir tüzük hazırladı ve 6 Kasım 1902 tarihinde “Chambre Maritime des Compagnies de Navigation Etrangeres Constantinople”yi kurdu. Türkçe adıyla “Ecnebi Seyr-i Sefain Kumpanyaları Dersaadet Bahriye Odası Nizamna­mesi" tescili yapıldı. (2)
 
3.3.    Nizamname (Tüzük)
Ecnebi Seyr-i Sefain Kumpanyaları Dersaadet Bahriye Odası Nizamnamesi.
 
Madde 1
Dersaadet’te bir Ecnebi Seyr-i Sefain Kumpanyaları Bahriye Odası kurulmuştur.  
 
Madde 2
Bahriye Odasının amacı Türkiye’deki Yabancı Seyr-i Sefain Kumpanyalarını ilgilendirecek türdeki tüm sorunların takibi, resmi daireler ve çeşitli yerel idareler ya da idari güçlerin temsilcileri nezdinde, Gemicilik Şirketlerinin ortak menfaatinin veya Oda’ya bağlı şirketlerden birinin özel menfaatinin gerektirebileceği girişimleri yapmak, gerektiğinde, ilgili taraflarca yapılacak her başvuruda Gemicilik Şirketleri arasında veya bu şirketlerle ticaret çevreleri arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için dostça katkı sağlamaktır.
 
Madde 3
Gemileri İstanbul limanına uğrayan ve gerekli işlemleri bu limanda yürütülen tüm Yabancı Gemicilik Şirketlerinin temsilcileri Deniz Ticaret Odasına üye kabul edilebilirler.
 
Oda’nın faaliyete geçişinden sonra karşılaşılabilecek üyelik başvuru talepleri, bu talepleri kabule veya reddetmeye tam yetkili olacak İdare Heyeti tarafından incelenecektir.
 
Madde 4
Oda bir İdare Heyeti tarafından temsil edilir. Bu İdare Heyeti, Genel Kurulda bir yıllık bir süre için seçilmiş ve farklı ülkelerden 9 Şirkete bağlı 9 üyeden oluşur. Komite üyeleri tekrar seçilebilirler. Madde 3’te belirtilen koşulları sağlayan üyelerin katıldığı Genel Kurul her yıl, Kasım ayının son Salı günü toplanır. Komite üyeleri toplantıda mevcut seçmenlerin mutlak çoğunluğu tarafından gizli oyla seçilir. Oylamanın yeterli oy sayısına ulaşılamaması veya yeterli çoğunluk bulunmaması nedeniyle iptal olması durumunda,  nispi çoğunlukla derhal ikinci bir gizli oylama yapılır. Bir İdare Heyeti üyesinin vefatı veya istifası halinde, İdare Heyeti diğer üyeleri geçici olarak, Genel Kurul’a kadar bu üyeye vekâlet edebilir.
 
Madde 5
Bahriye Odası İdare Heyeti, seçilmesini takip eden hafta içinde, kendi içerisinden,  gizli oylama ve mutlak çoğunlukla seçilmesi gereken bir Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Sayman seçimini gerçekleştirir.
 
Başkan, Komiteyi her toplantı ihtiyacı doğduğunda, ancak en az üç ayda bir toplantıya çağırır. Başkan ayrıca, Komite üyelerinden ikisinin talebi halinde, olağanüstü toplantı çağrısı yapmakla yükümlüdür.
 
Olağanüstü Genel Kurul çağrısı, İdare Heyeti’nin oylamayla bu yönde bir karar alması veya 10 üye tarafından imzalanmış bir talebin Başkan’a ulaştırılması durumunda gerçekleşir.
 
İdare Heyeti tarafından alınacak her karar oylamaya sunulacaktır; kararın geçerli olması için en az beş üyenin oylarıyla karara katılmış olmaları şarttır. Oyların eşit dağılımı durumunda, Başkanın oyu belirleyici olacaktır.
 
Madde 6
Oda İdare Heyeti Üyeliği fonksiyonu için ücret ödenmez.
 
Madde 7
Tüm toplantılar Acente bürosunda, Başkanın yönetimi altında gerçekleştirilecektir.
 
Madde 8
Oda faaliyetlerinin yürütülmesi ve doğrudan Oda fonksiyonunun sürdürülmesi için, ortak bir fon düzenlenecek, bu fon her bir kayıtlı üye tarafından peşinen ödenecek 1 Türk Lirası tutarında yıllık aidat ile oluşturulacak ve finanse edilecektir.
 
Madde 9
Fonun yönetimi görevi, her yıl Genel Kurul’a sunacağı özel bir raporla hesaplar hakkında bilgilendirme yapacak olan Oda Yönetim Kurulu’na verilmiştir. İdare Heyeti, Oda’nın sağlıklı çalışması için gerekli görülen harcamaları yapmaya ve ücretli bir kâtip görevlendirmeye yetkilidir.
 
Madde 10
Yılın ilk üç aylık dönemi içerisinde katkı payını ödememiş her üyenin üyelik statüsü İdare Heyeti tarafından askıya alınacaktır; Bununla birlikte bu üyeler, bir yıllık aidat tutarını aşmamak koşuluyla borç bakiyelerini ödeyerek tekrar üyeliğe giriş talebinde bulunabilirler.
 
Madde 11
Tüzük maddelerinde revizyon veya ekleme yapılmasına yönelik her türlü talep en az on üye tarafından imzalanmış olarak sunulmalı ve Genel Kurul tarihinden bir ay önce bizzat Başkana iletilmelidir. (3)

 

Şambır Maritime de Kampani dö
Navigasyon Etranger Constantinople
İdare Heyeti
         
Charles Déchaud   M. Barboro   M.Petcheneff
Başkan   Başkan Yardımcısı   Başkan Yardımcısı
         
A. Seymery   A.C.Silley   Baron De Bucovich
Genel Sekreter   Sayman   Üye
         
A.C. Sfezzo   D.A.Mango   Spas. Antonoff
Üye   Üye   Üye
         
  Timothee Reboul   Theo. N. Curmuzi  
  Üye   Üye  
 
 
3.4.    İsim Değişiklikleri
Şambır Maritime de Kampani dö Navigasyon Etranger Constantinople, kuruluşundan günümüze kadar dört kez zorunlu olarak isim değişikliğine uğradı. 
 
3.4.1. İstanbul Şambır Maritime de Kampani dö Navigasyon Etranger Cemiyeti
İlk tüzük değişikliği, 1926 yılında kabul edilen “Medeni Kanun”un uygulamaya konulması ile mevcut cemiyetlerle ilgili yeni düzenlemeler sebebiyle yapıldı. 29 Nisan 1926 tarih ve 815 sayılı  “Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye (kabotaj) ve limanlarla karasuları dahilinde icrayı sanat ve ticaret hakkında kanun “ ile Türk denizciliğinde de yeni bir dönem başladı. Artık deniz ticareti Türk bayraklı gemilerle yapılacaktı. Yabancıların Türk limanları arasında yük ve yolcu taşımasına son verildi. Fransızlara verilmiş olan rıhtım ve liman işletmeleri kısa bir süre içinde devlet tarafından devralındı ve işletilmeye başlandı.
 
“İstanbul Şambır Maritime de Kampani dö Navigasyon Etranger Cemiyeti” de 1926 yılına kadar bir nevi, “İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası” olarak çalışmalarını sürdürdü. Denizcilik konusundaki hukuki değişmeler sebebiyle, bu kuruluşun da, 815 sayılı kanunun getirdiği değişiklik ile kabotaj hakkının kullanımı, cemiyetler statüsüne uyması için tüzüğünün yeniden tescil ve ilanı gerekmişti.
 
Bu amaçla, 26 Mart 1927 tarihinde 9 maddelik Cemiyet Tüzüğü ve kurucu üyelerin listesi bulunan bir dilekçeyi İstanbul vilayetine vermek üzere hazırladı. Bu değişiklik sürecinde ve dilekçenin tescil için verileceği günlerde Cemiyet içinde de bazı değişiklikler oldu. Önce kurucu üyelerden bazıları cemiyetten istifa etti. Yine aynı günlerde Cemiyet merkezi başka bir yere taşındı. Bu olaylar tescil belgesinin gecikmesine sebep oldu. Sonuçta 27 Kasım 1927 tarihinde İstanbul Valiliği tarafından, Cemiyet adı ve tüzüğü tasdik ve tescil edildi.
 
Tescilde Cemiyetin yeni adı “İstanbul Şambır Maritime de Kampani dö Navigasyon Etranger Cemiyeti”  olarak tescil edildi. Bu belge 15 Ocak 1928 günü İstanbul Vilayet Gazetesi’nin 3. sayfa ve son sütununda ilan edildi. Bu tarihte İstanbul Şambır Maritime de Kampani dö Navigasyon Etranger Cemiyeti’nin 9 maddelik tüzüğü, 31 üyesi tarafından kabul edilmiş bir tüzüktür.
 
Cemiyet, kendi başlıklı kağıdı ile 12 Ocak 1928 tarihinde İstanbul Polis Müdüriyetine verdiği bir dilekçede, vilayet makamınca tescil edilen Cemiyet Nizamnamesi’nin 4. Maddesi gereğince yeni idare heyeti üyelerini seçtiğini ve bu üyelerin listesini bildirdi. Bu değişikliğe bağlı olarak yeni adıyla “Cemiyet Nizamnamesi,” Mayıs 1928’de Türkçe ve Fransızca olarak iki dilde basıldı. Cemiyetin1902 de 28 olan üye sayısı 1928 yılında 38 üyeye ulaştı. (4)
 
3.4.2. Ecnebi Seyr-i Sefain Şirketleri ve Armatörleri Cemiyeti
28 Haziran 1938 tarihinde 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu çıkarıldı. Bu kanuna göre, yabancı isim altında faaliyet gösteren tüm cemiyetlere, Türkçe isim kullanma zorunluluğu getirildi. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı resmi bir yazı ile Cemiyete durumu resmen bildirdi.
 
İçişleri Bakanlığı’nın bu yazısı üzerine Yönetim Kurulu, “Ecnebi Seyr-i Sefain Şirketleri ve Armatörleri Cemiyeti”  adının kullanılmasına yönelik karar alınması için üyelerini, 20 Nisan 1939 tarihinde
1-          Cemiyetin adının değiştirilmesi,
2-          Cemiyet ana nizamnamesinin yeniden düzenlenmesi.
konularında Olağanüstü Genel Kurul yapılması kararı aldı.
 
20 Nisan 1939 günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da:
1-            “.. Cemiyetin yeni ünvanı   “Ecnebi Seyr-i Sefain Şirketleri ve Armatörleri Cemiyeti” olarak ittifakla kabul edildi.
2-            3512 Sayılı Cemiyetler Kanunu’nun geçici maddesinin (a) fıkrası gereğince düzenlenen ve adı geçen kanunun hükümlerine uygun yeni ana tüzüğün maddeleri birer birer okunup mevcut üyeler tarafından ittifakla kabul edildi. İşbu yeni ana nizamnamenin vilayetçe tasdik ve tescili için lazım gelen işlemlerin idare heyeti tarafından yapılmasına karar verildi.”
 
1939 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da alınan 2 maddelik kararla kabul edilen yeni isim değişikliği ile ilgili Tüzük yeniden hazırlanarak, vilayet tarafından onay ve tescilden sonra Cemiyet, yeni isimle görevini sürdürdü. (4)
 
3.4.3. Vapur Donatanları ve Acenteleri Cemiyeti
Cemiyet, 3. isim ve tüzük değişikliğini 1968 yılında gerçekleştirdi. Bu değişikliğin sebebi, İçişleri Bakanlığı tarafından 1968 yılında gönderilen resmi bir talimat yazısıdır. Bakanlığın bu talimatında, “belirlenen tarihten itibaren cemiyetlerin, yabancı sözcükle ifade edilemeyeceği” bildiriliyordu. Bu sebeple cemiyetin birinci kelimesi olan “Ecnebi” sözünün kaldırılması istendi.
 
Bu talimat üzerine toplanan İdare Heyeti, cemiyetin adının “Vapur Donatanları ve Acenteleri Cemiyeti” olarak değiştirilmesi için 4 Nisan 1968 tarihinde Genel Kurul yapılması kararı aldı.
 
4 Nisan 1968 günü yapılan Genel Kurul’da Cemiyetin Türkçe adının “Vapur Donatanları ve Acenteleri Cemiyeti” olarak değiştirildi. İngilizce adı,
 
Maritime Chamber of Shipowners and Agents olarak yer aldı. 14 Maddelik yeni tüzük Türkçe ve İngilizce olarak basıldı.
 
İçişleri Bakanlığı, değiştirilen bu tüzüğün İngilizce adı ve içeriği konusunda bir uyarıda bulundu. “Chamber” veya “Chambre” kelimesinin kullanılması, ancak Heyeti Vekile “Bakanlar Kurulu” Kararıyla bu kullanılabileceğini, bu nedenle bu kelimenin kaldırılması ve onun yerine “Association” Cemiyet kelimesinin kullanılması konusunda uyarıda bulundu.
 
Bu uyarıdan sonra, 1970 yılında yapılan Genel Kurul’da derneğin adı “Vapur Donatanları ve Acenteleri Cemiyeti” İngilizcesi “Maritime Association of Shipowners and Agents” olarak hem adı hem de tüzüğün içeriği değiştirildi. Bu tüzükle, cemiyetin yeni çalışma statüsü Cemiyetler Kanunu ile ilgili düzene uygun olarak vilayet makamından onaylandı ve tescil edildi. Cemiyet, bu tarihten itibaren görevini yeni adı ve 13 maddelik tüzüğü ile sürdürdü.(5) 
 
3.4.4. Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
Cemiyetin son isim değişikliği 1973 yılında yapıldı. 2 Aralık 1972 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 1630 sayılı Dernekler Kanunu ile bu kanunda belirtilen hükümlerden kaynaklandı. Bu kanun ile getirilen yeni hükümlerin 6 ay içinde tüm derneklerden yerine getirilmesi istendi.
 
Vapur Donatanları ve Acenteleri Cemiyeti Yönetim Kurulu, kanundan doğan bu değişikliği yasal süresi içinde “Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği” adıyla değiştirilmesini, 25 Nisan 1973 tarihinde Genel Kurul yapılması kararı alındı. (6)
 
25 Nisan 1973 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu tarafından önerilen, “Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği” olarak onaylandı. Bir bakıma isim aynı kaldı, sadece “Cemiyet” yerine, “Dernek” olarak statüsü değişti. Bu tüzük değişikliği yine İstanbul Valiliği tarafından, 31 Mayıs 1976 tarih ve 974/1020 sayı ile onaylandı ve tescil edildi
 
3.5.     Başkanlar ve Yönetim Kurulları
Chambre Maritime des Compagnies de Navigation Etrangeres Constantinople, 1902 yılında kuruluşundan itibaren 2012 yılına 110 yıllık süre içinde dokuz başkanlık dönemi geçirdi. Bu başkanlarımızdan bazıları hakkında bilgiye ulaşamadım. Hatta bir başkanımızın Yönetim Kurulu üyelerine dahi ulaşamadım. Bunu dışında başkanlarımızın ilk seçildiği dönem ve idare heyetine seçilen kişi ve firmalarına yer verildi.  Bunlar sırasıyla:
 
 1. Başkan Charles Dechaud
28 üye ile kurulan “Chambre Maritime des Compagnies de Navigation Etrangeres Constantinople”un ilk idare heyeti:
 
 
Başkan : Charles Déchaud, Agent de la Messageries Maritimes,
Başkan Yardımcıları : M. Barboro, Agent de la Florio & Rubattino,
    M.Petcheneff, Agent de la Compagnie Russe,
Genel Sekreter : A. Seymery, Agent de la Service Maritime Roumain,
Sayman : A.C.Silley, Agent de la Khedivial Mail Line,
Üyeler : Baron De Bucovich, Agent de la Lloyd Autrichien,
    A.C. Sfezzo, Agent de la Deutsche Levante Linie,
    D.A.Mango, Agent de la Royale Neerlandaise,
    Spas. Antonoff, Agent de la Compagnie Bulgare,
    Timothee Reboul, Agent de la Companie Deppe,
    Theo. N. Curmuzi, Agent de la Novelle Societe Hellenique.
 
firmaları temsil eden kişilere idare heyetine seçildiler. Oda’nın ilk başkanı olan Charles Déchaud, 1902 yılından 1912 yılına kadar tam on yıl başkanlık yaptı. (7)
 
2. Başkan Timothee Reboul
Ecnebi Seyr-i Sefain Kumpanyaları Dersaadet Bahriye Odası, 1912 onuncu yılda yapılan Genel Kurul’da, Charles Dechaud ve yardımcısı E. C. Barboro Yönetim Kurulu Üyeliği’ne aday olmadı. 33 üyenin katıldığı bu Genel Kurul’da:
 
 
Başkan : Timothee Reboul, Agent de la Compagnie A. Deppo
Başkan Yardımcıları : N. Gergomilla, Agent de la Comp. du Lloy Autrichien
    E. Lebussiere, Agent de la Messageries Maritimes.
Genel Sekreter : F. Providenti, Agent de la Services Maritimes Italiens.
Sayman : A. Sılley Bey, Agent de la Khedivial Mail Line.
Üyeler : S. Antonoff, Agent de la Bulgare de Navigation a Vap.
    D. Czernogorcevitch, Agent de la Compgnie Russe,
    G. Lambros, Agent de la Compagnie Ionienne,
    D. Mango, Agent de la Comp.Royale Neerlandies,
    W.M. Müler, Agnet des Services Maritimes Roumains,
    A. Nıcolaides, Agent de la Compagnie de Archipel,
    T. Reppen, Agent de la Bateaux de Copenhague,
    A. Schmidt, Agent de la Deutsche Levant Linie.
 
firmaları temsil eden kişilere idare heyetine idare Heyeti’ne seçildiler.  Yeni yönetim, eski başkan Charles Dechaud’un Şeref Başkanı, eski başkan yardımcısı E.C. Barboro’yu Bahriye Odası Şeref Başkan Yardımcısı olarak anılması kararı alındı. (8)
 
Timothee Reboul’un başkanlığı 1912 yılından 1919 yılına kadar sürdü. Bu dönemde ülkemiz, I. Dünya Savaşı içinde yer almasından dolayı Dersaadet Bahriye Odası olarak pek hareket görmedi.
 
3. Başkan E. Lebussiere
Ecnebi Seyr-i Sefain Kumpanyaları Dersaadet Bahriye Odası, 1919 yılı Genel Kurulu üye sayısı ile ilgili bilgi yok. Ancak bu yıl yapılan Genel Kurul’da Messageries Maritimes temsilcisi E. Lebussiere Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.(9)  İdare heyetine seçilen zevatın isimlerine ulaşılamadı. Bu dönemde Ecnebi Seyr-i Sefain Kumpanyaları Dersaadet Bahriye Odası Çinili Rıhtım Hanı’nda idi. (10)   E. Lebussiere, Ecnebi Seyr-i Sefain Kumpanyaları Dersaadet Bahriye Odası’nın 1919 yılından 1921 yılına kadar Başkanlığını yaptı
 
4. Başkan Quintino Fonzi Cruciani
Ecnebi Seyr-i Sefain Kumpanyaları Dersaadet Bahriye Odası, 1921 yılında 28 üye ile Genel Kurul yapıldı. Bu Genel Kurul’da
 
Başkan : Quintino Fonzi Cruciani Agent de la Italiana di Sevizzi,
Başkan Yardımcıları : Walter Seager Agent de la Cunard Line,
    L.Reboul Agent de la Comp. Paquet at A. Deppe,
Genel Sekreter : A. Mango Agent de la Messageries Maritimes,
Sayman : G. Lambros Agent de la Helleniques Maritimes,
Üyeler : M. Doros, Agent de la Compagnie Papayanni Line,
    D. Mango Agent de la Comp.Royale Neerlandaise,
    N. Michailoff Agent de la Compagnie Russe,
    E. Rizzo, Agent de la EllermanLine,
    R. Whittall, Agent de la Wescot & Laurance Line,
 
firmaları temsil eden kişilere idare heyetine idare heyetine seçildiler. (11) Quintino Fonzi Cruciani, 1921 yılından 1928 yılına kadar Ecnebi Seyr-i Sefain Kumpanyaları Dersaadet Bahriye Odası’nın başkanlığında bulundu.
 
5. Başkan Lourent Reboul
İstanbul Şambır Maritime de Kampani dö Navigasyon Etranger Cemiyeti, 1928 yılında üye sayısı 38 olup Genel Kurul’a 31 üye katıldı. Yapılan bu Genel Kurul’da,
 
Başkan : Lourent Reboul Agen de la Messageries Maritimes,
Başkan Yardımcısı : Dom Barazzofolli Agent de la Lloyd Triestino,
   Walter Seager Agent de la Cunard Line,
Genel Sekreter : Hayri Bey, Agent de la Export Steamship,
Sayman : J. La Fontaine, Agent de la Ellerman Line,
Üyeler : M. Fole, Agent de la Service Maritime Roumain,
   Le Com Fonzi Agent de la Italiana di Servizzi Meritimi,
   D. Mango, Agent de la Comp.Royale Neerlandaise,
   Mr. Silbermann Agent de la Deutsche Levanta Line,
   R. Whittall, Agent de la Khedivial Line,
 
firmaları temsil eden kişiler idare heyetine seçildiler.Yapılan bu Genel Kurul’dan sonra İstanbul Şambır Maritime de Kampani dö Navigasyon Etranger Cemiyeti’nin adresi Galata Mehmed Ali Paşa Han No. 54 adresine, daha sonra da Rıhtım Caddesi Veli Alemdar Han Kat 3 No. 315-338-339’a taşındı. (12)  Lourent Reboul, İstanbul Şambır Maritime de Kampani dö Navigasyon Etranger Cemiyeti’nin 1928 yılından 1961 yılına kadar en uzun dönem tam 33 yıl Başkanlık yaptı.
 
6. Başkan Hugh La Fontaine
Ecnebi Seyr-i Sefain Şirketleri ve Armatörleri Cemiyeti, 26.1.1961 günü Genel Kurul yapıldı. Bu tarihte Cemiyetin üye sayısı 47, Genel Kurul’a 44 üye katıldı. Yapılan bu Genel Kurul’da, idare heyetine:
 
 
Başkan : Hugh E. Lafontaine Agent de la Ellerman Line,
Başkan Yardımcıları : Marcello Campaner Agent de la Adriatica
    Gabriel Couteaux Agent de la Messegeriess Maritime
Genel Sekreter : C. Milovich Agent de la Central Gulf S/S Corp.
Genel Sekreter Yrd. : A. Laster Agent de la Isbrantsen & co.,
Sayman : C. Radzivonovic Agent de la Hungarian Danube Sea
Üye : D. Araboğlu Agent de la American Export Line
    H. J. Beard Agent de la Cunard S/S Co.
    J. Besi Agent de la Achille Lauro
    C. Dabcovich Agent de la Concordia Line
    A. Campaner Agent de la Kanakaris Ltd
    S. Efremidis Agent de la Polish Ocean Line
    W. Sperdo Agent de la Ignasia Messine & Co.
    I. Vaynas Agent de la Lykes Brothers
    W. Yardley Agent de la Fernwille Mediterranien
 
firmaları temsil eden kişilere idare heyetine seçildiler. Bu dönemde Cemiyetin adresi Rıhtım Caddesi Veli Alemdar Han Kat 3 No. 315-338-339 de bulunuyordu. (13) Hugh La Fontaine, 1961 yılından 1964 yılına kadar üç yıl Ecnebi Seyr-i Sefain Şirketleri ve Armatörleri Cemiyeti Başkanlığında bulundu.
 
7. Başkan Gabriel Couteaux
Ecnebi Seyr-i Sefain Şirketleri ve Armatörleri Cemiyeti, 1964 yılında genel kurul yapıldı. Cemiyetin bu tarihte 43 üyesi olup bunlardan 37’si Genel Kurul’a katıldı. Yapılan Genel Kurulda idare heyetine:
 
Başkan : Gabriel Couteaux Agent de la Prudential Line
Başkan Yardımcıları : Hugh La Fontaine Agent de la  Ellerman Line
    Konstantino Milovich  Agent de la Central Gulf Line
Genel Sekreter : A. Laster Agent de la Borchard Lines Ltd London
Sayman : C. Rdzinoviç Agent de la Naviera Di Export Agricola
Üye : A. Raboğlu Agent de la American Export Line
    H. J. Beard Agent de la Cunard Line
    J. Besi Agent de la Achille Lauro
   C. Dabcovich Agent de la Concordia Line
   A. Campaner Agent de la Kanakaris Ltd
   W. Sperco Agent de la Armamento Giacomo Costa
    I. Voynas Agent de la Lykes Brothers
   W. J. Yardley Agent de la Grek South America Line
 
 
firmaları temsil eden kişilere idare heyetine seçildiler. Bu dönemde Cemiyetin adresi Rıhtım Caddesi, Kuto Han Kat 2 No. 202-204 adresinde bulunuyordu. (14) 
 
Gabriel Couteaux,1964 yılından 1973 yılına kadar Ecnebi Seyr-i Sefain Şirketleri ve Armatörleri Cemiyeti’nde dokuz yıl Başkanlık yaptı.
 
8. Başkan Metin Leblebicioğlu
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin 25 Nisan 1973 tarihinde Genel Kurul yapıldı. Derneğin bu tarihte üye sayısı 86, Genel Kurul’a 71 üye katıldı. Genel Kurul’da Gabriel Couteaux, idare heyetinde görev almayacağını bildirdi. Yapılan bu Genel Kurul’da:
 
Başkan : Metin Leblebicioğlu, : Koçtuğ Denizcilik İşletmesi,
Başkan Yardımcıları : Alex Dabcovich : Dabkoviç Vapur Acentesi,
    Cavit Kaplan : DB Deniz Nakliyatı T.A.Ş.,
Genel Sekreter : İskender Erey : Yakındoğu Deniz Acenteliği,
Sayman : Charles F. Wilkinson : Gilchrist. Walker La Fontaine,
Üyeler : Ercan Beksaç : Zihni Vapur Acenteliği,
  : Reymon Buzuru : Kontuar Maritim
 
firmaları temsil eden kişiler idare heyetine seçildiler. Bu seçimden sonra Dernek, Mumhane Caddesi Emek Han Kat 3’e taşındı. (15) 
 
Sekizinci Başkan Metin Leblebicioğlu, bir insanın çalışma hayatının geçirebileceği 31 yıllık bir dönemi, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Başkanı olarak geçirdi. Bu uzun süre içinde Gemi Acenteliği ve sektörü için büyük mücadele verdi. Bu mücadelelerin başında uzun müddet Türk ekonomisini olumsuz yönde etkileyen Rıhtım Resmi Kanunu ile ilgili mücadelesi olmuştur. Yapılan bu mücadelenin kısaca özeti:
Rıhtım Resmi Kanunu Mücadelesi
Bu dönemde Derneğimizin Türk ekonomisine damgasını vuran en büyük uğraşılarından biri, Rıhtım Resmi Kanunu değiştirmek oldu.
 
827 sayılı Rıhtım Resmi Kanunu 2 Şubat 1967 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu kanun, yabancı ülkelerden ülkemize sadece denizyoluyla gelerek ithal edilen malların CIF kıymeti üzerinden %5 Rıhtım Resmi’nin alınmasını öngörüyordu. Rıhtım Resmi Kanununun ilgili maddesi
 
MADDE 1. —
Yabancı memleketlerden Türkiye'ye denizyolu ile taşınmak suretiyle ithal olunan bütün mallardan;
a.      Kıymet esasına-göre, ithalden alman İstihsal Vergisine tabi olanların, bu verginin matrah üzerinden,
b.      Ölçü esasına göre İthalden alınan İstihsal Vergisine tabi olanların, bu verginin matrahının gümrüklü kıymeti üzerinden,
c.       İthalde alman İstihsal Vergisine tabi olmıyanlarm CIF kıymeti üzerinden,
% 5 oranında Rıhtım Resmi alınır.
 
Denizcilik Bankası, T.C. Devlet Demiryolları, Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından işletilen liman, rıhtım ve iskelelerden yapılan ithalâttan alıan Rıhtım Resimleri bu teşekküllere verilir.
 
Yukarıda belirtilen teşekküller dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen liman, rıhtım ve iskelelerden yapılan ithalâttan alınan Rıhtım Resimleri Hazineye aittir.
 
Gümrük idarelerince, Gümrük Vergisiyle birlikte ve gümrük vergisinin tahakkuk ve tahsiline ait hükümlere göre tahsil edilecek olan resimlerin bir aylık tutarı, ertesi ayın onuna kadar, yukarıki fıkrada belli edilen teşekküllere ödenir.
 
Hazineye ait rıhtım Resimleri Gümrük Vergisiyle birlikte Hazineye irat kaydedilir.
 
Bu kanuna göre alman Rıhtım Resmine yapılacak itirazlar, Gümrük Vergisine yapılacak itiraz mercilerine aynı usuller dairesinde yapılır.
 
Rıhtım Resminden faydalanan teşekküller, bunları kayıtlarında ve netice hesaplarında ayrı olarak göstermek zorundadırlar. (16)
 
Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle Türk deniz ticareti, önemli ölçüde kösteklendi.  Dışarıdan ithal edilen yükler kara vasıtalarına kaydı, Rıhtım Resmi ödemek istemeyen ithalatçılar, gemilerle gelen mallarını Yunanistan’ın Pire ve Selanik limanlarına, Bulgaristan’ın Varna ve Bourgas limanlarına kadar getirip buradan kamyonlarla Türkiye’ye karayoluyla getirmeye başladı. Bu yasa, amacının tam tersi bir gelişmeye sebep oldu. Kendi limanlarımızın gelişmesini amaçlarken Rıhtım Resmi yüzünden komşu ülke limanlarının gelişmesi sağlandı. Türkiye’ye gelen yüklerin Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya limanlarına boşaltılması ve karayoluyla Türkiye’ye sevk edilmesinden dolayı hem limanlarını çalıştırdılar, hem de TIR filolarını geliştirdiler.
 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği andan itibaren derneğimiz, bu yasanın Türkiye’ye bir yarar sağlamadığını, komşu ülke limanlarına ve yabancı nakliye şirketlerine iş istihdamı yarattığını savundu, örnekler verdi, Türkiye’nin ne kaybettiğini belgelerle ispat etmeye çalıştı ve bu uygulamanın kaldırılmasını istedi.  
 
Sayın Leblebicioğlu, bu uygulamanın düzeltilmesi için devletin tüm kademelerine Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Başkanı, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Denizcilik Federasyonu başkanı olarak hükümet birimlerine:
Sadece denizyolu ile ithal edilen malların CIF değeri üze­rinden %5 oranında ek bir resim alınması şartını koşmuş, kara ve demiryolu ile ithal edilen mallardan böyle bir resim istemeyen bir yasanın:
-          Öncelikle Anayasaya aykırı olduğunu,
-          Alınan bu rüsumun liman işletmelerinin yatırımlarına bir fon yarat­mak olduğunu ama limanlara bir çivi bile çakılmadığını,
-          Denizyolu ile ithalat yapılması halinde bu rüsum ithalatçıya özellikle yüksek değerli malların ülkemiz limanlarına inmesin­den dikkatle kaçınıldığını,
-          Atlantik ötesi ve Uzakdoğudan gelen mallarını, bize en ya­kın bir Avrupa limanına çıkartarak oradan karayoluyla taş­ıtmak suretiyle bu rüsumdan kaçma yolunu bulduğunu,
-          1970’li yılların başından itibaren Avrupa’dan demiryolu ile büyük bir yük akımı olduğunu, bütün istasyonlarımızın tıkandığını, aylarca bekleyen yabancı vagonlar için yabancı de­miryollarına milyonlarca dolar navlun ve bekleme tazminatı ödendiğini,
-          Yaş meyve ve sebze ihracatımız için satın alınan soğut­malı treylerlerin de bu ithalat için kullanıldığını,
-          Ülke FRINTAŞ faciasını yaşadığını ve o günkü değerle 75.000.000.- dolarlık bir sermayenin batırıldığını,
-          Bulgaristan’a karşılıklı taviz verilerek, onların 360 km'sini rahat geçebilmek için bizim 2000 km geçiş yolundan bedava ge­çiş hakkı tanındığını ve Bulgaristan’a büyük bir TIR filosu yaratıldığını,
belirten açıklayıcı mektuplar gönderdi. Türk limanlarının gelişmesi yerine yabancı limanların geliştiğini de kanıtlayıcı belgelerle ispata çalıştı.
 
Bu konuda bir başka sektörün başında olan Saffet Ulusoy, Kara Nakliyeciler Derneği’ni kurdu ve bu alanda Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya limanlarına boşaltılan yüklerin Türkiye’ye taşınmasında büyük emek harcadı ve bu yüklerin %30’u civarında bir taşıma sağladı. Sayın Leblebicioğlu’nun tam tersine Sayın Ulusoy, bu uygulamadan memnundu. Zira Kara Nakliyeciler Derneği aracılığıyla TIR Filosunu geliştirdi ve yük kontrolünü elinde tutmaya çalıştı. Sayın Ulusoy, bu derneğin adını Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) olarak değiştirdi ve daha sonra buradan kazandığı parayla UND Ro-Ro’yu kurdu. İşte bugünün dev kuruluşu UND Ro-Ro, 22 yıl hayatta kalan Rıhtım Resmi Kanunu sayesinde kuruldu ve büyüdü.
 
1985 yılında yapılan tespitte; Salıpazarı Rıhtımı’na gelen gemiler 176.248 ton yük boşaltırken, aynı limana karayoluyla gelen TIR’lar 163.241 ton yük boşalttı. Kıyaslamak gerekirse hemen hemen eşit durumda yük taşınmış. Bu rıhtıma gemi ile gelen yükten rıhtım resmi alınırken, TIR’larla gelen yükten rıhtım resmi alınmadı. Oysa aynı antrepolara yük boşaltıldı. Yine aynı yıl diğer bir istatistiğe göre Kapıkule’den karayoluyla ithal malı taşıyan TIR’ların 16.177 adedi Türk, 32.930 adedi ise yabancı taşıtın girdiği tespit edildi. (17)
 
Dernek başkanı Metin Leblebicioğlu, Rıhtım Resmi Kanununun Türk deniz ticaretinin gelişmesini engellediği yönündeki çabalarından, 1989 yılında Dünya Bankası’nda çalışan Japon bir uzman gelene kadar bir sonuç alamadı. Türkiye, 70’li yıllarda “limanlarımızı konteyner taşımacılığına uygun hale getirilmesi için Dünya Bankası’nın Türkiye’ye verdiği 90 milyon dolar kredinin yerinde kullanılıp kullanmadığını” kontrol etmek için bir uzman gönderir.
 
Türkiye’ye gelen uzman, limanların boş olduğunu görür ve araştırmaya başlar. İlgili makam olan TCDD Limanlar Dairesi Başkanlığı konuyu bildiği halde izah etmekte yetersiz kalır, konunun savunucusu olan Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Başkanı Sayın Metin Leblebicioğlu’nun adını ve adresini verir.
 
Uzman Ankara’dan İstanbul’a gelerek Sayın Leblebicioğlu ile görüşür ve Türk limanlarına niye konteyner gemisi gelmiyor? diye sorar, Sayın Leblebicioğlu; deniz yoluyla taşınan (konteynerle taşınan) mallardan %5 Rıhtım Resmi alındığını, karayoluyla gelen mallardan bu verginin alınmadığını ve bundan dolayı limanların boş olduğunu, tüm safahatıyla anlatır. Konuyu öğrenen uzman, doğru Ankara’ya gider ve yetkililere; “Bu kanunu en kısa zamanda düzeltilmesini ister. Aksi halde Türkiye’ye verilen ve verilecek kredilerde daha dikkatli davranılması konusunda rapor vereceğini de ifade eder.” Bu görüşme sonunda zamanın Özal hükümeti 1989 yılında deniz yoluyla gelen eşyanın ithalatından alınan Rıhtım Resmi uygulamasını kaldırır. (18)
 
Rıhtım Resmi Kanunu mücadelesiyle ilgili Sayın Leblebicioğlu’ndan bilgi ve belge istediğimde, dosyanın VDAD arşivlerinde bulunduğunu ifade etmesi üzerine, Derneğimiz arşivinde bulunan dosyayı çıkarttırdım ve yukarıdaki metni hazırlayarak kendilerine gönderdim. Sayın Leblebicioğlu, “bunun yetersiz olduğunu ve yeni yetişen gençlerin altı çizili olarak esas gerçeklerin de bilmesi gerektiğini” istedi. Bana gönderdiği metni kendi kaleminden olduğu gibi aynen burada yer verdim.
 
“Sevgili Başkanım ve dostum,
Bendeki dosyayı bulamayınca bayağı üzülmüştüm. Cavit Kaplan ağabeyimizin titizliği ve dernek sekretaryamızın bu arşivi iyi muhafaza etmesi sayesinde dosyayı bulabilmiş olmanıza çok sevindim. Bu arada 22 yıl çektiğim ızdırabı ve gerilimi tekrar yaşama duygusunu tahmin edersiniz.
 
Olayı çok güzel özetlemişsiniz. Elinize, gayretinize sağlık. Umarız gelecek kuşaklar benzeri saçmalıklarla uğraşmak zorunda kalmazlar, ama son on yıldır yaşadıklarımızı gördükçe fazla iyimser olamıyorum.
 
Vurucu olacağı düşüncesiyle şu hususun da altını çizmek isterim:
Bulgarlar, sadece TIR filosu yaratmakla kalmadılar, Kontinant ve Akdeniz limanlarından Bourgaz’a hat kurdular. Yeni gemiler edindiler. Belleğim beni yanıltmıyorsa, uzun yıllar limanlarımızın da misafiri olan “BULCON” hattı da böylece doğdu. Türk ithal mallarını, Kontinant ve Kuzey Akdeniz limanlarından bu gemilerle Bourgas ve Varna’ya taşıyıp oradan da kendi kamyonları ile Türkiye’ye taşımaya başladılar. Yaşayanlarımız, yetersiz fakir karayollarımızın Bulgar ve Macar kamyonları ile dolup taştığını iyi hatırlarlar. Sadece Avrupa ürünleri değil ABD ürünleri de Rotterdam limanına transit indirilerek kamyonlarla Türkiye’ye taşınmağa başlandı. Macaristan yollarımızı tıkıyorsunuz diye feryat ediyordu.
 
İş bununla kalmadı. Avrupa ve ABD’nin dev otomotiv  fabrikaları büyük bir üretim fazlalığı ve satış krizi yaşıyorlardı. Türkiye’ye ucuz kredi ile çekici ve treyler satma kampanyasına başladılar ve özellikle acenteleri (mümessilleri)vasıtası ile çok cazip şartlar öne sürdüler. Zaten hepimiz hatırlarız. Türkiye’de ikili bir döviz piyasası yıllardır, ekonomimizi kemirip dururdu. Boş faturaları acentelerine (mümessillerine)gönderdiler. Fabrikaların batmaması için kendi hükümetlerinden  büyük teşvik görüyorlardı. Örneğin esas kıymeti $ 10/15.000,- olan bir çekici ve treyler için $20/25.000,-lık fatura kesiliyor. Türkiye devletten devlete bu miktar borçlanırken aradaki fark acente (mümessil)aracılığı ile malı alanın İsviçre hesabına aktarılıyordu. Dövizin en az %20-30 farkla serbest piyasada satılıp alındığını düşünürsek, soygunun limitini anlamağa havsala yetmezdi. Bu kadar büyük fırıldağın döndüğü yerde fukara Metin Kaptanı kim dinlerdi ki?
 
Daha garip bir gelişme oldu. Turgut Özal’ın Başbakanlığının ilk yıllarında Bulgar idaresi, Bulgaristan Türklerini iyice hırpalamağa başladı ve yüzbinlerce soydaşımızın evi barkı terkedip anavatana sığınmalarına neden oldu. T. Özal ümüklerini sıkma havasında iken, Bulgar şaşırdı, Türk kamyonlarının transit geçişlerini engellemeye ve hatta yasaklamaya başladı. Bizim yiğit kamyoncular o zaman Deniz Nakliyat’ın elindeki bir iki parça roro gemi ile kamyonları Köstence üzerinden Avrupa’ya taşıtmağa başladılar. Hatırlarsanız, bir kaç kamyon da fırtınada denize düştü.
 
Tabii roro ile gelen ithal malları deniz yolu ile taşınmış sayıldığı için ithalatçı rıhtım resmi yasasına tosladı. Kıyamet koptu. Roro ile gelen maldan rıhtım resmi alınmaması çığırtkanlıkları başladı. Bu da yeni bir yasa gerektiriyordu. Uzun lafın kısası Dünya Bankası da bastırınca bizim harika yöneticilerimiz bu yasayı hepten iptal etmek zorunda kaldılar. Bu arada bizim kamyoncular iyice küplerini doldurdular ve benim 1967 yılında önce kendilerine önerdiğim roro gemi fikrini benimsediler, dünyanın sayılı modern bir roro hattını kurdular, sonra da usanıp, liberal Türkiye programında şirketi Yunanlılara satıp kurtuldular. Ölenlere rahmet, sağ olanlara da sağlık ve huzurlar dilerim.
 
İlginize teşekkür eder, hepinize başarılar diler, gözlerinizden öperim.
 
Metin Leblebicioğlu.” (19)
 
Sayın Metin Leblebicioğlu, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Başkanı olarak 22 yıl süren bu mücadelede, ülkesinin zarara uğradığını, kendi genel müdürüne, kendi müsteşarına, kendi bakanına ve kendi hükümetine söz dinletemedi, önüne çıkan engelleri bir türlü aşamadı. Ancak bu mücadeleyi bir yabancıyla Dünya Bankası Uzmanı aracılığı ile çözüme ulaştırdı. Bu başarı, Dönem Başkanımızın dolayısıyla Derneğimizin başarısıdır. Yapılan bu mücadeledeki başarısından dolayı Dönem Başkanımıza teşekkür ederiz.
  
Sekizinci Başkan döneminde, Derneğimizin kuruluşunun yüzüncü yılı görkemli bir şekilde Swis Oteli’nde kutlandı. Bu dönemde yapılan önemli etkinliklerden biri de “Türk Denizciliği ve Deniz Ticareti Kaynakları” kitabının hazırlanması ve yayınlanması oldu. Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı müdürü Sayın Dr. Tülay Duran tarafından, Derneğimizde aylarca süren eski belge ve defterler ile arşiv kayıtların incelenmesi ve titiz bir çalışma sonucu meydana getirilen bu kaynak kitap, bir ilk olarak deniz ticareti konusunda araştırma yapacaklara kaynak teşkil eden çok önemli bir eser oldu.
 
Bu kitap, yurt içi ve yurt dışı kütüphaneler ile tüm üniversitelerimizin kütüphanelerinde kaynak bir eser olarak yerini aldı ve bilim adamlarımız tarafından büyük takdir kazandı.
 
Metin Leblebicioğlu, 1973 yılından 2004 yılına kadar tam 31 yıl Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Başkanlığında bulundu.
 
9. Başkan Ruhi Duman
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 16 Nisan 2004 tarihinde olağan Genel Kurul’unu yaptı. Derneğin bu tarihte 142 üyesi bulunuyordu ve bunlarından 42 üye Genel Kurul’a katıldı. Genel Kurul’da 31 yıl başkanlık yapan Sn. Metin Leblebicioğlu, yeni yönetimde görev almayacağını bildirdi. Yapılan bu Genel Kurul’da:
 
Başkan : Ruhi Duman Ruhi Duman Denizcilik,
Başkan Yardımcısı : Kenan Turkantos Balkan & Black Sea Shipping,
Genel Sekreter : Coşkun Yurtkoru CED Denizcilik,
Sayman : Emin Eminoğlu Enmar Denizcilik,
Üyeler : Timuçin Pekar Arkas Denizcilik,
    Recep Düzgit Düzgit Vapur Hizmetleri,
    Andrea Vermez Akmar Vapur Acenteliği,
 
firmaları temsil eden kişiler Yönetim Kurulu’na seçildiler. (20) 
 
9. Başkan Ruhi Duman Başkanlığı döneminde, insan ve toplumların hareketlerini, ilişkilerini, olayları, düşünce ve davranış biçimlerini bir bütün olarak ele aldı. Bu alanda olup-biten, devam eden veya süreklilik kazanan hareketlerin ve ilişkilerin meydana getirdiği olayları, birbirinden farklı özelikleri olan anlamlar üzerinde durdu. Zira her hareketin veya ilişkinin gerçekleştirmek istediği amaçları ve yöneldiği hedefleri vardı. Farklı amaç ve hedeflerin, olaylara birbirinden ayrı özellikler taşıyan anlamların, kişilik düşünce ve davranışlara karşı, birlik ve bütünlük içinde mücadele edilmesinin önemli olduğunun bilincini savundu.
 
Bu dönemde Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, tarihi varlık alanında ulaşılması gereken en üst seviyelere ulaştı. Derneğin Devlet-Özel Sektör-İş Hayatı üçlüsü arasında daimi uzlaşma, dayanışma imkân ve kanallarını açık bulunduran bir sivil toplum kuruluşu olma özelliğine özen gösterdi. Üyelerinin çalışma imkân ve kabiliyetlerini geliştirme ve aydınlatılmasında, temel ve kalıcı unsurlar konusunda bilgiler aylık olarak yayınladı.
    
Bu dönemde Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu, üyelerinin kendilerine gösterilen uyum birliğinden şevk ve cesaret alarak  “Sonsuzluk Sürecinde Mekânla Bütünleşme” projesini başlattı ve muhteşem bir eser meydana getirdi.
 
Bir asrı aşkın süre içinde, Galata’nın han odalarında varlığını sürdüren Dernek, bu dönemde kendine yaraşan bir mekâna sahip oldu. Ancak bu eserin meydana getirilmesi öyle kolay olmadı. Kısıtlı bir bütçe ile işe başlandı. Hedefe ulaşmanın elbette büyük sorunları oldu. Öncelikle bu binanın SİT alanı içinde tarihi bir bina olması, bu güçlüğü daha riskli hale getirdi. Yapılan her şeyde, Anıtlar Kurulu’ndan onay alındı, adımlar kurallara ve mevzuat hükümlerine uyarak atıldı.
 
Yönetim Kurulu, bu zorluğun bilincinde işe başladı. Bu zorlukları aşmak için Yönetim Kurulu Üyeleri arasında zaman zaman sert tartışmalar yaşandı. Bu sert tartışmaların tek bir amacı vardı, o da hedefe ulaşmak, üyelerini mutlu etmek ve onları bir mekâna sahip yapmaktı ve bunu da başardı.
 
Bu eserin meydana gelmesinde Yönetim Kurulu’nun emeği, teri, çaba ve uğraşıları, stresi, sert tartışmaları, nakit ödeme sıkıntıları, karşısına çıkan engelleri aşma problemleri oldu, ama en önemlisi heyecan vardı. Yönetim Kurulu olarak bunlar yaşandı, çok sıkıntı çekildi ve bu sıkıntı bir müddet daha devam edecek. Yönetim Kurulu, çekilen bu sıkıntıların aşılmasındaki gücünü üyelerinden aldı, onların desteğiyle bu eseri meydana getirdi. Maddi destek sağlayan üyelerinin adlarını yaşatmak için, binanın bölümlerine isimlerini verdi, maddi katkı sağlayan üyeler için “Gurur Tablosu” yaptı ve binanın girişinde sergiledi.
 
Konferans Salonu koltuklarına nakdi yardım eden üyelerimizin adlarını yazdırdı. Aynî yardımda bulunan üyelerinin adlarını plaketlere yazarak yerlerine astı ve onları sonsuzlaştırdı.
 
Yönetim Kurulu, meydana getirdiği bu muhteşem binayı Konferans salonuyla, sektör toplantı salonlarıyla, kütüphanesiyle, galeri ve fuaye salonlarıyla beş katlı bir Denizcilik Kültür Merkezi yaptı. Bu merkezin, Ulaştırma Bakanı, Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Ticaret Odaları, denizcilik alanında bulunan Sivil Toplum Kuruluşları, medya kuruluşları ve çok geniş bir toplulukla 18 Ekim 2011 tarihinde görkemli bir törenle açılışı yapıldı.
 
Yönetim Kurulu, bu mekânın bir kültür mirası olarak gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra, insanların farklı kültürlerle buluşturulması konusunda da etkin bir rol oynaması hususunu:
-          Bu esere sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği topluluğunun asli görevleri arasında yer aldığını,
-          Her kim olursa olsun Yönetim Kurulunun meydana getirdiği bu eserin korunması ve gelecek nesillere ulaştırılmasında, ayırım yapılmaksızın her üyenin bu esere sahip çıkma yükümlülüğü bulunduğunu,
-          Eserler bir değer ve değerler de bir toplumun kimliği olduğunu,
-          Toplumun sosyal alışkanlıklarının tüm göstergeleri bu kimlikte yer aldığını,
üyelerine duyurdu
 
Toplumla yaşayan insan bireyleri, ne kadar farklı davranış biçimleri ve düşünceleri ortaya koyarlarsa koysunlar, yapmış olduğu icraatlarıyla, duruşlarıyla, kişilikleriyle mutlaka  kendilerini ele verirler. Bu açıdan kendi değerlerini kaybetmeden iyi anlaşılması ve sahip çıkılması gerekir. “Değerlerini korumak demek, toplumun geleceğe güvenle bakması demektir,” ilkesiyle Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu, Topluluğunun bu esere, bu değere her ne olursa olsun sahip çıkmasını istedi.
 
Her yönetim insan eylemidir. Tarihi varlık alanında yer alırlar ve kendilerine özgü bir alana sahip olurlar. İcraatlarıyla amaçladıkları hedefleri, meydana getirdiği eserleridir. Kişilikleri, diğer yönetimlerle benzemezlik meydana getirir ve tarihi varlık alanına getirdikleri değerleri daha belirgindir. Bu değerlerin özelliğini ve farklılığını, birlik ve bütünlük içinde çalışmanın bir ürünü olduğunun bir kanıtıdır. Her yönetimin çalışması, geçmiş bilgilerin tamamlayıcısı ve geliştiricisidir. Alınan her sonuç, başka bir araştırma ve eserin başlangıcını teşkil eder.
 
Derneğin, kuruluşundan itibaren bu kurumda özveri ile çalışan birçok insanlar oldu. Ancak bu insanlar, dernek çalışmalarında büyük emek harcadılar, kendi işinden, ailesinden ayırdığı zamanı hiçbir ücret almadan hatta bazı masrafları cebinden harcayarak bu dernek için çalıştılar. Bu çalışma içinde yer almış büyüklerimize sonsuz şükranlarımızı sunarız.
 
3.6. Dernek Müdürleri
Bir dernek varlığını sürdürmesinde, idamesi ve idaresinde, Dernek Müdürüne önemli görevler düşer. Özellikle Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’ne Müdür olacak kişinin öncelikle gemi acenteliği mesleğini çok iyi bilmesi gerekir. Kuruluşundan bu güne kadar derneğe müdür olan kişiler, gemi acenteliği yapmış ve deneyim kazanmış kişilerden olmasına özen gösterildi.
 
 
Dernek Müdürü, Dernek Başkanı ve Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır. Çalışma faaliyetleri arasında üyeleri, üçüncü gerçek ve tüzel kişilerle iyi ilişkilerde bulunması, iletişimlerini sağlıklı, güvenli, etkin ve verimli şekilde birlik ve bütünlük kazandırarak yürütür. Dernek kayıtlarını özenli şekilde tutar ve geleceğe ışık tutmasını sağlar.
 
3.6.1. Cemil Bey
Derneğimizin arşiv kayıtlarını araştırdığımda ilk rastladığım müdür Cemil Bey’dir. Osmanlıca doldurulmuş bir maaş bordrosunda ismine rastladım. Bu, Şubat 1916 ayına ait 15 günlük bir maaş bordrosudur. Bu bilgiye göre, Cemil Bey müdür olarak gözükmektedir. Cemil Beyin o gün itibariyle 15 günlük maaş bordrosunda aldığı ücret,1071 kuruş 15 para olarak gözükmektedir. (21)
 
Bu 15 günlük maaş bordrosunun aylık değil de neden 15 günlük verildiğini araştırdım. Karşıma; 8 Mart 1332 tarihli Sultan Reşat’ın İrade-i Seniyyeye (fermanına) göre 16 Şubat 1332 (1916) Perşembe gününün 1 Mart 1333 (1917) Perşembe günü olarak kabul edildiğine dair Muamelatı Devlette Takvimi Garbinin Kabulü Hakkında Kanun çıktı ve bu kanundan kaynaklandığını öğrendim. Bunun nedeni, batı takvimi ile olan 13 günlük farkın kapatılmasından dolayı o yıl 15 günlük bordro ile maaşlar ödenmiş.
 
Muamelatı Devlette Takvimi Garbinin Kabulü Hakkında Kanun
8 Şubat 1332 (1916)
 
Madde 1
Tarihi hicri kameri kemakan (eskiden olduğu gibi) iştimal edilmek (içermek) şartıyla devlet muamelatı mebdei (başlangıç) takvim müstesna olmak üzere takvimi garbiyi kabul etmiştir.
 
Binaenaleyhin (bundan dolayı) 1332 (1916) senesi Şubat’ın 16’ncı günü 1333 (1917) senesi Mart’ının 1’nci günü itibar edilecek.
 
Madde 2
Sene-i haliyenin 13 gün kısaltılmasından dolayı mükellefiyetinin tekalif (vergiler)  tahakkuk altında bir şey tenzil edilmeyecektir.
 
Madde 3
İşbu kanun ahkamı bundan evvel vaki olup, müddeti mukayyet olan bilcümle ahval ve muamelatta haizi tesir değildir.
 
Madde 4
(Mülgadır)
 
Madde 5
İşbu kanunun icrasına Heyeti Vükela (Bakanlar Kurulu) memurdur. (22)
 
Bu 13 günlük fark;  Jülyen takvimi ile Gregoryen takvimi arasındaki farktır.
-    Jülyen Takvimi         : 365 gün 6 saat (tam)  bir yıldır.
-    Gregoryen takvimi    : 365 gün 5 saat 49 dakika, bir yıldır.
 
Aradaki ~11 dakikalık fark ~1500 yılda 10 gün ve ~1900 yılda 13 gün yapmaktadır. Bu nedenle Osmanlı tarihinde 16 Şubat 1916 ila 28 Şubat 1916 (dahil) arası hiçbir kayda rastlanamaz.
 
Şambır Maritime de Kampani dö Navigasyon Etranger Constantinople müdürü olarak Cemil Bey’in kaç yıl bu görevde kaldığına dair bilgi bulunamadı.
 
3.6.2. C. Palmieri
Palmieri, 12.2.1936 yılında Dernek Müdürü olarak atandı. Uzun müddet dernek müdürlüğü yapan Palmieri, ilk istatistik çalışmalarını başlattı. Her idare heyeti toplantısında, meydana gelen istatistikî bilgilerin yer almasına özen gösteren ve bu konudaki çalışmalara önem veren bir müdür olarak hafızalarda yer etti. (23) Palmieri, Müdürlük görevini yürütürken vefat etmiş.
 
3.6.3. C. Triandafilidi
Dernek Müdürü olarak görev yapan Sayın Triandafilidi hakkında bilgiyi, değerli dostum Sayın Aldo Kampaner’den aldım. Sayın Kampaner, 1940 yıllardan itibaren Ecnebi Seyri Sefain Armatörleri Cemiyeti ile içi içe çalıştı. 1960’lı yıllardan itibaren İdare Heyeti’nde görev aldı ve cemiyete büyük hizmetlerde bulundu. Sayın Kampaner, 1940’lı yıllardan itibaren günümüze kadar bize ışık tutan, her alanda yardımını esirgemeyen çok değerli bir dostumuz ve üyemizdir. Derneğimizin geçmişiyle ilgili öğrenmek istediğim bilgileri, bu değerli dostumun bilgisinden çok yararlandım. Kendisinden aldığım bilgide, “Dernek Müdürü Palmieri’nin vefatından sonra C. Triandafilidi’nin bu göreve getirildiğini” ifade etti.
 
Cemiyet Müdürü olarak görev yapan C. Triandafilidi hakkında başka bir bilgiye ulaşılamadı. Tutmuş olduğu kayıtlardan dolayı Derneğimize hizmet veren müdürlerimiz arasında yer aldı.
 
3.6.4. Calust. A. Mahak,
Çalışma hayatına acente elemanı olarak başladı. Uzun yıllar yabancı gemi armatörlerinin İstanbul acenteliğini yaptı. Lotco S/S Co. Ltd şirketi adına 29.1.1936 yılında Ecnebi Seyri Sefain Armatörleri Cemiyeti idare heyetine seçildi ve sekreterlik görevini üstlendi. C.A. Mahak bu görevini Ocak 1960 yılına kadar sürdürdü. Daha sonra da bu cemiyetin müdürlüğüne getirildi. Uzun yıllar bu cemiyetin müdürlüğünü yapan Sayın Mahak, 1 Nisan 1974 tarihinde bu görevinden ayrıldı. Sayın Mahak’ın titiz ve disiplinli çalışması Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği üyeleri tarafından unutulmayan ve her fırsatta hatırlanan bir kişi olarak anılarda iz bıraktı. (24)
 
3.6.5. Cavit Kaplan
D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.’nin kurucu acente müdürü olan Sayın Kaplan, önce Nisan 1970 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak derneğe intisap etti. Bu görevi 1974 Eylül ayı sonuna kadar sürdü. Emekli olduktan sonra 1 Ekim 1974 tarihinden itibaren Dernek Müdürlüğü görevini üstlendi. 1 Mayıs 2005 tarihinde bu görevden kendi isteğiyle ayrılan Sayın Kaplan, derneğin tarihinde en uzun müdürlük yapma rekorunu elde etti. Sayın Kaplan, engin bilgi birikimi ve disiplinli çalışmasıyla, arşivlemesiyle, tarihi belgeleri korumasıyla, bizlere geçmişten ışık tuttu ve tüm üyelerimizin sevgi ve saygısını kazandı. (25)
 
3.6.6. Mehmet Gedik
Devlet idaresinden emekli olduktan sonra Mart 2005’de Dernek Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Sayın Kaplan’ın görevden ayrılmasıyla Dernek Müdürlüğü görevine getirildi. Haziran 2006’da Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Müdürlüğünden kendi isteğiyle ayrıldı. (26)
 
3.6.7. Neslihan Başarslan
Çalışma hayatına Anadolu Deniz Acenteliği A.Ş.’nde başladı. Çeşitli departmanlarda çalıştıktan sonra müdürlük görevine yükseldi. Sayın Başarslan, bu acentenin 2006 yılında kapanışına kadar müdürlük görevini sürdürdü. 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Müdürlüğü görevine başladı.
 
Bu tarihten itibaren yorulmak bilmez enerjisiyle, bilgisiyle, görüşleriyle, resmi ve özel kurumlar nezdindeki ilişkileriyle, üyelerimizin birlik ve bütünlüğünü geliştirdi. Bu konuda her zaman, üyelerini destekleyen çalışmalarını üstün hizmet anlayışıyla sürdürdü. Sayın Başarslan’ın engin bilgi birikimi ve titiz çalışmalarıyla Derneğimizin amaç, ilke ve prensiplerinin tanıtılmasında büyük emekleri oldu.
 
3.7. Son Yönetim Kurulu
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin, 108’nci yılında 27 Mayıs 2010 günü İstanbul Kalyon Oteli’nde Genel Kurul yapıldı. Derneğin bu Genel Kurul’da üye sayısı 131, Genel Kurul’a katılan üye sayısı 56. Yapılan oylamada:
 
Ruhi Duman Başkan Duman Denizcilik,
Kenan Türkantos Başkan Yardımcısı Balkan & Blacksea,
Recep Düzgit Genel Sekreter Düzgit Vapur Hizmetleri,
Emin Eminoğlu Sayman Enmar Denizcilik,
Andrea Vermez Üye Akmar Vapur Acenteliği,
Murat Denizeri Üye Tarros Denizcilik (Arkas Gurubu),
Kemal Özbiçer Üye Maersk Denizcilik.
 
 
firmaları temsil eden kişiler, 1 Mayıs 2010’dan 30 Nisan 2012 dönemi için iki yıl Derneğimizi yönetmek üzere Yönetim Kurulu’na seçildiler. (27)
 
3.8.  Üyelerimiz
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin 16 Mayıs 2012 tarihi itibariyle 134 üyesi bulunmaktadır. Bu Üyeler:
 
NO FİRMA ADI ÜYE ADI SOYADI
1 2  K  DENİZCİLİK VE TİCARET LTD.ŞTİ CEMİL KEREM ERKAN
2 A. RIZA KINAY VP. HZM. TİC. A.Ş. (BANDIRMA) EROL KARCI
3 A. RIZA KINAY VP. HZM. TİC. A.Ş. (İSTANBUL) OKTAY SOYAY
4 ABDULLAH ÇAKIR VAPUR ACENTELİĞİ LTD.ŞTİ YUSUF ZİYA ÇAKIR
5 ADA DENİZCİLİK TAŞIMACILIK DIŞ TİC. A.Ş. LEVENT BAYIR
6 ADATEPE DNZ VE TİC LTD. ŞTİ KENAN CAN
7 AKMAR DENİZCİLİK VE TİCARET A.Ş. ANDREA VERMEZ
8 AKSOY DENİZCİLİK TAŞIMACILIK TİC. LTD ŞTİ ZERRİN AKSOY
9 ANTUAN MAKZUME TAŞIMACILIK VE TİC. LTD HAVVA ONMA
10 APL CO. PTE. LTD.MERKEZİ SİNGAPUR TÜRKİYE İST. ŞB. BİNDALLI ERKOROL
11 ARGONIA GEMİ ACENTELİĞİ MEHMET CANKUT ERTEN
12 ARKAS DENİZCİLİK NAKLİYAT A.Ş SEMİH TORT
13 ATAKO  DNZ. VE TİC LTD. ŞTİ JAN ATAT
14 ATLAS KUMANYACILIK TİC LTD. ŞTİ YORGO SARİS
15 BALKAN AND BLACK SEA DENİZCİLİK LTD.ŞTİ KENAN TÜRKANTOS
16 BARKON GEMİ ACT VE TİC. AŞ A. CEVDET BAŞAÇIK
17 BATTAL DENİZCİLİK VE GEMİ ACENTELİĞİ. LTD. ŞTİ. OSMAN KUTSİ BATTAL
18 BAYRAM VAPUR ACENTELİĞİ TURİZM LTD ŞTİ BAYRAM TUNÇ
19 BELSTAR DNZ. TAŞ. A.Ş. (İSTANBUL) EVANGELOS KOZMİDİS
20 BORA DNZ. NAKL. ACT. TİC. A.Ş. MEHMET ALEV TUNÇ
21 BOSMAR GEMİ ACT. TİC LTD. ŞTİ ERKAN KARABULUT
22 BOSPHORUS GEMİ ACT. A.Ş. FİGEN EREZ
23 BUTROS DNZ. VE NAKL. A.Ş. EMİL BUTROSOĞLU
24 CAPITAL LOJISTIK VE TAŞ. HİZ. SAN. TİC. LTD ŞTI MİRKO MADZAR
25 CATONİ DENİZ İŞLERİ A.Ş. SERDAR AYIRTMAN
26 CENK DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş. NALAN CANTAV
27 CERRAHGİL GEMİ ACENTELİĞİ VE HİZ.A.Ş. KAAN POLAT
28 CHINA SHİPPİNG ACENTELİĞİ A.Ş. CEMİL FUAT GANDUR
29 CMA CGM DENİZ ACENTELİĞİ A.Ş HÜSEYİN CAHİT ÇOBANOĞLU
30 CONTAİNERSHİPS DENİZCİLİK VE TİCARET A.Ş. SALİM IŞIL
31 COSCO DENİZCİLİK VE DIŞ TİCARET A.Ş . ERTAN ÖZÇELİK
32 CSAV DENİZCİLİK ACENTASI A.Ş AYKUT YEŞİLEKER
33 ÇELİKEL DNZ. NAK. VE TİC A.Ş. KUBİLAY ÇETİNEL
34 ÇETİNKAYA DNZ. VE TİC. AŞ YORGO KAYALOĞLU
35 DABCOVICH DENİZ ACENTELİĞİ NAK VE TİC. A.Ş. KADİR KAYA
36 DABKO-MAR DENİZCİLİK VE TİCARET A.Ş. ERDİNÇ KARAER
37 DARDANEL VP. ACT. TURİZM VE TİC. LTD.ŞTİ ENGİN ALAGÖK
38 DELTA DENİZCİLİK VE TİCARET A.Ş. ERDOĞAN YÜKSEL
39 DENAK DEPOCULUK VE NAKL. A.Ş. ALAATTİN ÜNAL
40 DENİZCİLER DÜZGİT VP. ACT. VE TİC LTD. ŞTİ NECATİ ÖZER
41 DENİZKARA TAŞ. A.Ş. KONSTANTİN ŞONEF
42 DERYA DNZ. TİC. A.Ş. TAMER ALGAN
43 DEVAL DENİZCİLİK VE TİCARET A.Ş HASAN BİCAN DEVAL
44 DHL GLOBAL FORWARDİNG TAŞIMACILIK A.Ş. ŞEVKİ ERHAN ERGİN
45 DONATAN LİMAN İŞLETME VE YATIRIM A.Ş. CAVİT KAPLAN
46 DUMAN DENİZCİLİKVE TİCARET A.Ş. RUHİ DUMAN
47 DÜZGİT VP. HZM. TİC. A.Ş. RECEP DÜZGİT
48 EGEKONT KONTEYNER TAŞIMACILIK A.Ş, CENK DEĞER
49 EİSA DNZ. TİC LTD. ŞTİ SELÇUK ÜNSAL
50 EKMAR DENİZCİLİK VE GEMİ ACENTELİĞİ A.Ş. YUNUS OGÜN  BOZKURT
51 EKSAY DENİZCİLİK TİC. A.Ş. AHMET RIZA TANYELİ
52 ENMAR VP. ACT. TİC. A.Ş. EMİN EMİNOĞLU
53 F.S. GEMİ ACT. DNZ. TİC LTD. ŞTİ SADIK TOPALOĞLU
54 FALCON GÜMRÜKSÜZ MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ ALİ KAYALI
55 FEEDER GEMI ACENTALIĞI LTD ŞTİ FİLİP TAHİNCİ
56 FEVZİ GANDUR DENİZCİLİK  VE TİCARET A.Ş. CEMİL FUAT GANDUR
57 FORMAR DENİZ VE TİC. LTD.ŞTİ EKREM GÖK
58 FORSA DNZ. TİC LTD. ŞTİ MURAT HILKIN
59 GEMAR DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ SELÇUK TURAN
60 GEMLİK LİMAN VE DEP. A.Ş. İSMAİL HAKKI TAŞ
61 GEMTAC SS GEMI TALİ ACT. MOT.TAŞ. KOOP. RECEP DÜZGİT.
62 GEMTRANS DNZ. TİC. A.Ş. İLYAS ÇELİK
63 GEZAİRTRANS NAKLİYAT VE TİC.A.Ş. VELİD NERDİN MARDİNİ
64 GONDOL  MARİNE DENİZCİLİK VE TİC. LTD. ŞTİ MURAT KIRAN
65 GRANECO TİCARET VE DENİZCİLİK A.Ş. HÜSEYİN YANGIN
66 GULF AGENCY DNZ. A.Ş. CİHANGİR İNANÇ
67 GEMLİK VAPUR ACENTELİĞİ VE TİC. LTD. ŞTİ MEHMET ANAR
68 HAMBURG SÜD NAKLİYAT LTD. ŞTİ. GÖKÇE NOYAN
69 HAPAG LLOYD DENİZAŞIRI NAKL. A.Ş. KAĞAN ERKAN
70 HAŞLAMAN DENİZ TİCARET LTD ŞTİ RAMİZ BÜLENT HAŞLAMAN
71 İLKAY DENİZCİLİK KONTEYNER HİZ. TİC LTD ŞTİ AHMET YÜKSEL ERGEN
72 İSTANBUL 34 VP HİZMETLERİ MEHMET SUAT DİNÇELEK
73 İSTANBUL MARİTİM DNZ. TİC. NAK. LTD. ŞTİ OKTAY SÖNMEZ
74 İŞGÖR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. MUTLU İŞGÖR
75 K LINE  GEMİ ACENTALIĞI A.Ş AHMET NAİL YÜCESAN
76 KANAKARİS VE MAHDUMU DENİZ. LTD ŞTİ MARİO CAMPANER
77 KAPTAN METİN TAŞIMACILIK TUZİM VE TİC. A.Ş. METİN LEBLEBİCİOĞLU
78 KARDEN GEMİ ACT. A.Ş. YUNUS SADİ ŞEKERCİ
79 KENT LOJİSTİK ULUSLAR ARASI NAK. LTD.ŞTİ SERKAN BENLİOĞLU
80 LAM VAP. ACT. A.Ş. CİHANGİR İNANÇ
81 LİMAR LİMAN VE GEMİ İŞL. A.Ş. MEHMET HAKAN GENÇ
82 LİNK DNZ. TİC LTD. ŞTİ SERDAR YEDİÇ
83 LSC LEVANT DENİZCİLİK SAN. VE TİCARET A.Ş. ALİ GALİP SENGEL
84 MAERSK DENİZCİLİK A.Ş. KEMAL ÖZBİÇER
85 MAKRO DENİZCİLİK VE GEMİ İŞLT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ALİ BURAK AKDEMİR
86 MARİN ROMORKÖR VE KILAVUZLUK A.Ş. A. ENGİN ŞENER
87 MARİNCO DNZ. VE TURİZM LTD. ŞTİ. NİKO ZİMARİDİS
88 MARİNER GEMİ ACENTELİĞİ LTD. ŞTİ SEBAHATTİN ÖZYASEMİNLER
89 MARTI GEMİ ACENTELİĞİ   A.Ş. NİLGÜN OSMAN
90 MARTI GEMİ ACENTELİĞİ VE TİCARET A.Ş. MEHMET VEDAT GÜÇLÜ
91 MEDDEN DENİZCİLİK VE TİCARET A.Ş. FULVİO VALENTİNO MEDİNİ
92 MER DENİZCİLİK NAKLİYAT SAN. TİC. A.Ş. SABİT CENK NAS
93 MERİT GEMİCİLİK VE TİCARET LTD. ŞTİ. EKREM ERDEM
94 MERKEZ DENİZ ACENTELİĞİ VE TİCARET A.Ş. SÜLEYMAN SADETTİN BÜLBÜL
95 METE ERGUN VAPUR ACENTASI A.Ş ETHEM UFUK TALAYMAN
96 MOLİVİA DNZ. A.Ş. SERVET YARDIMCI
97 MSC GEMİ ACT. A.Ş. SAVAŞ ERCAN
98 MTS DNZ. VE TİC LTD. ŞTİ MEHMET SONER BAŞARAN
99 MEDLOG LOJİSTİK GEMİCİLİK TURİZM A.Ş. ŞÜKRİYE VARDAR
100 NAKKAŞ DNZ. TİC LTD. ŞTİ SEDAT BACAK
101 NAVİTRANS ACENTALIK HİZMETLERİ A.Ş. RECEP YILMAZ
102 NOKTA GEMİ ACENTELİĞİ VE TAŞ.TİC. LTD.ŞTİ KIYASETTİN EROL
103 NORMED DENİZCİLİK TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş. ÖMER ARAZ
104 NUR GEMİCİLİK VE TİCARET A.Ş. ENGİN ÖZÇELİK
105 OCEAN MARITIME DENİZCİLİK HİZ.GEMİ AC. YAVUZ TARKU
106 OKYANUS GEMİ ACENTELİĞİ MEHMET ALİ GÜLKANAT
107 OTS GEMİ ACENTELİĞİ TAŞ. TİCARET LTD. ŞTİ OSMAN NURİ SENGEL
108 ÖZRA GEMİ ACT. HZM. TİC LTD. ŞTİ İRFAN GONCE
109 PEGASUS DENİZCİLİK A.Ş. SEYİT AHMET ARSLAN
110 POLİMAR DNZ. TİC LTD. ŞTİ AYDIN ALAFTAN
111 PUMA DENİZCİLİK VE LOJİSTİK A.Ş. FERHAT TOPÇUOĞLU
112 POLAT GEMİ ACENTELİĞİ SAN. TİC.LTD. ŞTİ MURAT POLAT
113 SANMAR DENİZCİLİK TİC LTD. ŞTİ ORHAN GÜRÜN
114 SARIOĞLU DNZ. LTD. ŞTİ. M. TAHİR SARIOĞLU
115 SEMİH SOHTORİK DNZ. İŞL.VE ACT. A.Ş ELİF ÜNAL
116 STEINWEG OTS TAŞIMACILIK DNZ. TİC LTD. ŞTİ CENAP OGAN SENGEL
117 STELLA DENİZCİLİK LTD. ŞTİ SÜLEYMAN CENGİZ ABAS
118 SÜRAT DENİZ EVİ KOLL. ŞTİ HARALANBOS YORDANİDİS
119 ŞARK ATLANTİK DENİZCİLİK VE TİCARET A.Ş. SİNAN TÜZER
120 ŞARK EKSPRES VAPUR ACENTESİ A.Ş. KENAN AYAKTA
121 TARROS DENİZCİLİK VE NAKLİYAT A.Ş. MURAT DENİZERİ
122 TEAM GEMİ KİRALAMA LTD. ŞTİ. HASAN ERİKLİ
123 TOROS GEMİ ACENTELİĞİ VE TİCARET A.Ş. NADİR ÖZTÜRK
124 TRANS BORA ULUSLAR ARASI DENİZ TİC. AŞ İBRAHİM METE
125 TUFANOĞLU DENİZ NAKLİYAT ACENTESİ MEHMET TURGAY TUFANOĞLU
126 TURKON KONTEYNER A.Ş. MUHAMMET ALİ ŞEYDA
127 UNİMAR LOJİSTİK A.Ş. CİHAN YUSUFİ
128 VESTAMAR GEMİ ACENTELİĞİ VE TİC. A,Ş. CENGİZ YILDIRIM
129 VİTSAN A.Ş. BAHRİ METE
130 WILHELMSEN DENİZCİLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ SEMİH ALTAY
131 YAKINDOĞU DENİZ ACENTELİĞİ A.Ş. ALDO CAMPANER
132 YANG MING ANADOLU GEMİ ACEN. A.Ş. ŞEVKİ KARAGÜLLE
133 YEN DENİZCİLİK TICARET LTD STI YORGİ ÇOLAKİDİ
134 ZAİMOĞLU DENİZCİLİK A.Ş. FATMA REZAN BATUK
 
 
3.9. Çalışma Arkadaşlarım
Üyesi olmakla onur duyduğum Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilişimden itibaren, çok değerli dostlarım ve çalışma arkadaşlarımla keyif aldığım çalışma dönemleri geçirdim. Bu onurlu görevde benimle birlikte görev alan dostlarımın çalışmalarını kısa da olsa burada yer almasını istedim. Birlikte çalıştığım bu arkadaşlarımın engin bilgi birikimlerinden, şevk ve heyecanlarından, fikir ve düşüncelerinden, görüş ve yorumlarından ve değişik bakış açılarından yararlandım.  Bir takım çalışmasının uyumluluğunu, birlik ve bütünlüğünü, emek ve çabalarını, gayretlerini, sevinç ve hüzünlerini, başarılara ulaşmanın şevk ve heyecanını yaşadım. Ekip çalışmasıyla elde edilen başarılarda pay sahibi olan bu değerli arkadaşlarımdan kıdem sırasına göre kısaca bahsetmek ve teşekkür etmeyi borç bildim.
 
3.9.1.  Sayın Coşkun Yurtkoru 
1994 yılında yapılan Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Genel Kurulu’nda, Sayın Ayhan Sungar’dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, Transbosfor Denizcilik A.Ş.ni temsilen seçildi ve aynı dönemde Genel Sekreterlik görevine getirildi. 2006 yılında yapılan Genel Kurul’da yeni yönetimde görev almayacağını bildirdi ve ayrılana kadar Genel Sekreterlik görevini sürdürdü. Kendine özgü bir kişiliği sahip olan Sayın Yurtkoru, denizcilik camiasına çok şeyler kazandırdı.
 
Derneğimizin yüzüncü yıl etkinliklerinde çalıştı ve bu alanda önemli görevler üstlendi. Başkanlığımın ilk döneminde Genel Sekreter olarak görev alan Sayın Yurtkoru’nun bilgi birikiminden yararlandım. 14 Temmuz 2011 tarihinde genç yaşta aramızdan ayrılarak ebediyete intikal eden değerli arkadaşım Coşkun Yurtkoru’ya Tanrı’dan rahmet dilerim.
 
3.9.2. Sayın Timuçin Pekar
1996 yılında yapılan Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Genel Kurulu’nda, Sayın Ahmet Koral’dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Arkas Denizcilik A.Ş.’ni temsilen seçildi. 2006 yılında yapılan Genel Kurul’da yeni Yönetim Kurulu’nda görev almayacağını bildirdi. Görevde bulunduğu süre içinde üstün hizmetleri dokundu. Başkanlık dönemimde Sayın Pekar’ın bilgi birikiminden, azim ve kararlığından çok yararlandım. Bize ışık tutan bilgi ve düşüncelerini paylaşmasından, göstermiş olduğu yakın ilgi ve yardımlarından dolayı Sayın Timuçin Pekar’a çok teşekkür ederim.
 
3.9.3. Sayın Recep Düzgit
1998 yılında yapılan Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Genel Kurulu’nda, Sayın Ömer Zaimoğlu’ndan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Düzgit Vapur Hizmetleri A.Ş.’ni temsilen seçildi. Yönetim Kurulu’na girdiği andan itibaren şevk ve heyecan içinde çalıştı. 2006 yılında Genel Sekreterlik görevini üstlendi ve halen bu görevini sürdürmektedir. Başkanlık dönemimde bitmez tükenmez enerjisiyle benimle beraber gece-gündüz demeden Ankara’da devlet erkânı ile görüşmelerimde hep yanımda oldu. Gemi acenteliğinin sıkıntılarını, geleceğini, problemlerini ve çözüm yollarını anlattı ve beni destekledi. Özellikle binamızın yapılışındaki çaba ve uğraşılarıyla, emeği ve hizmetleriyle, finansman kaynaklarının yaratılması ve kullanılması konusundaki üstün gayret ve çalışmalarıyla, kurumlarla olan ilişkisi ve yapıcılığıyla,  çalışma azim ve kararlılığıyla Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımın ve üyelerimizin hep takdirini kazandı. Benim başkanlık dönemimde meydana getirilen bu muhteşem eserin baştan sona kadar her alanda bıkmadan usanmadan çalıştı. Değerli kardeşim Sayın Düzgit’e bu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim.
 
3.9.4. Sayın Kenan Türkantos
2000 yılında yapılan Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Genel Kurulu’nda, Sayın Charles F. Wilkinson’dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Balkan & Blacksea Vapur Acenteliği’ni temsilen seçildi. Sayın Türkantos, Yönetim Kurulu görev bölümünde Saymanlık görevine getirildi. 2004 yılında Başkan Yardımcılığı görevine seçildi ve halen bu görevini sürdürmektedir. Başkanlık dönemimde gemi acenteliğinin geleceğini, problemlerini, sorunlarını, benimle birlikte devlet erkânına anlattı ve savundu. Derneğimizin amaç ve ilkeleri doğrultusunda Ankara ve diğer şehirlerimizi benimle birlikte dolaştı ve ilkelerimizi anlattı. Binamızın alınışından itibaren yapılışı, donanımı, finansmanı gibi her konudan destek ve çalışmalarını esirgemedi. Her zaman birlik ve bütünlüğü savundu ve destekledi. Değerli arkadaşım Sayın Türkantos’un bu üstün çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim.
 
3.9.5.  Sayın Emin Eminoğlu
2004 yılında yapılan Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Genel Kurulu’nda, Sayın Vural Onur’dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Enmar Denizcilik’i temsilen seçildi. Bu tarihten itibaren Derneğimizin Yönetim Kurulu Saymanlık görevine getirildi ve halen bu görevini sürdürmektedir. Sayın Eminoğlu, göreve geldiği andan itibaren yapıcı çalışmasıyla, birlik ve bütünlük içinde görevini sürdürdü. Gemi acentelik mesleğinin geleceği ve işleyişi konusunda benimle birlikte Ankara devlet erkânına anlattı ve savundu. Gemi Acenteliği Eğitim Komisyonu’nda görev aldı ve halen bu görevi başarıyla sürdürmektedir. Özellikle binamızın bulunmasında, pazarlığında, satın alınmasında, inşaatında, donatılmasında, finansman için proje üretiminde yaratıcı projeler sundu ve bu projelerin gerçekleşmesinde büyük çaba gösterdi. Bu muhteşem eserin meydana gelmesinde üstün gayretlerinden ve hizmetlerinden dolayı Sayın Emin Eminoğlu’na çok teşekkür ederim.
 
3.9.6. Sayın Andrea Vermez
2004 yılında yapılan Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Genel Kurulu’nda, Sayın Metin Leblebicioğlu’ndan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Akmar Vapur Acenteliği’ni temsilen seçildi. Yönetim Kurulu’na girdiği andan itibaren Sayın Vermez’in bilgi birikiminden yararlandık. Yönetim Kurulu olarak her alınan kararda bizleri, olayın ince noktalarına taşıdı ve bizim daha iyi düşünmemizi sağladı. Başkanlık dönemimde her zaman desteğini gördüğüm değerli dostum Sayın Andrea Vermez’e, bu üstün çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim.
 
3.9.7. Sayın Murat Denizeri
2006 yılında yapılan Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Genel Kurulu’nda, Sayın Timuçin Pekar’dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Tarros Denizcilik A.Ş.’ni temsilen seçildi. Genç yaşta Yönetim Kurulu’nda görev alan Sayın Denizeri, Derneğimizin amaç ve ilkeleri doğrultusunda şevk ve heyecan içinde görevini sürdürdü. Başkanlık dönemimde gösterdiği çalışma azim ve kararlığını, üstün görüşlülüğü, birlik ve bütünlük içinde yapıcı çalışmalarından dolayı Sayın Murat Denizeri’ne çok teşekkür ederim.
 
3.9.8. Sayın Yavuz Tarku
2006 yılında yapılan Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Genel Kurulu’nda, Sayın Coşkun Yurtkoru’dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Dabkoviç Vapur Acenteliği’ni temsilen seçildi. Yönetim Kurulu’na gelişinden itibaren her alanda Derneğimizin çalışmalarında yer aldı. Sayın Tarku, 2010 yılında yapılan Genel Kurul’da, yeni yönetimde görev almayacağını bildirdi. Görevde bulunduğu iki çalışma döneminde bilgi birikiminden ve disiplinli çalışmasından yararlandım. Sayın Yavuz Tarku’ya bu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim.
 
3.9.9. Sayın Kemal Özbiçer
2010 yılında yapılan Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Genel Kurulu’nda, Sayın Yavuz Tarku’dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Maersk Denizcilik A.Ş.’ni temsilen seçildi. Yönetim Kurulu’na seçilen Özbiçer, göreve geldiği andan itibaren şevk ve heyecan içinde her alandaki çalışmaların içinde yer aldı. Başkanlık dönemimde göstermiş olduğu çalışmalarından, yakın ilgi ve alakalarından dolayı Sayın Kemal Özbiçer’e çok teşekkür ederim. 
 
3.9.10. Sayın Cavit Kaplan
Dernek Müdürü olarak en uzun çalışan müdürümüz olan Sayın Cavit Kaplan, 2005 yılında kendi isteği ile görevden ayrıldı. Çok eski dostum ve ağabeyim olan Sayın Kaplan’dan çok şey öğrendim. Başkanlık dönemimin ilk yılını beraber geçirdik. Engin bilgi birikimi, üstün çalışma iradesi ve kararlığıyla bizlere ışık tuttu. Sayın Kaplan’ın bir arzusu vardı, o da “Derneğimizin kendine ait bir yere sahip olması” idi. Bu arzusu, görevden ayrıldıktan sonra gerçekleşti. Gerek Yönetim Kurulu üyeliğim ve gerekse Başkanlığım dönemimde, bana gösterdiği yakın ilgi, alaka ve çalışmalarından dolayı, Sayın Cavit Kaplan ağabeyime sonsuz şükranlarımı sunarım.
 
3.9.11. Sayın Mehmet Gedik
Sayın Gedik, Dernek Müdürü Sayın Cavit Kaplan’ın 2005 yılında görevden ayrılmasıyla boşalan bu göreve, devlet kademesinden ayrıldıktan sonra geldi. Bir yıllık görevinde, meslek dışından gelmesine rağmen kısa zamanda denizcilik ve gemi acenteliği konularına adapte oldu. Kendi isteğiyle Haziran 2006 sonu itibariyle bu görevden ayrılan Sayın Mehmet Gedik’e çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.
 
3.9.12. Sayın Neslihan Başarslan  
Sayın Mehmet Gedik’in müdürlük görevinden ayrılmasından dolayı boşalan bu göreve 2006 yılında Sayın Neslihan Başarslan getirildi. Gemi Acenteliği konusunda uzun bir geçmişe ve deneyime sahip olan Sayın Başarslan, yorulmak bilmez enerjisiyle, engin bilgi birikimiyle kısa zamanda VDAD topluluğunun ve diğer kurumların sevgi ve saygısını kazandı. Başkanlık dönemimde kendisiyle çalışmaktan büyük keyif aldım. Tüm çalışmalarda hep yanımda oldu. Benimle birlikte Ankara ve diğer liman kentlerimizde, Derneğimiz tarafından verilen seminerlerde görev aldı ve üstün başarılar sağladı. Değerli kardeşim Sayın Neslihan Başarslan’a, bu titiz çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim.   
 
3.10.  Diğer Gemi Acenteliği Dernekleri
Anadolu yarımadasını çevreleyen sahil şeridinde önemli liman kentlerimiz bulunmaktadır. Üzülerek ifade etmeliyim ki, sadece dört liman kentimizde mesleğimizle ilgili sivil toplum kuruluşlarımız bulunmaktadır. Her ne olursa olsun, dayanışmanın, birlikte hareket etmenin, bütünleşmenin çok önemli rolleri vardır. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde gemi acenteleri topluluğunun kurulması çok önem taşımaktadır.
 
Ülkemizin diğer liman kentlerinde Gemi Acenteliği yapan şirketlerin kendi aralarında kurduğu dernekleri var. Bu kardeş kuruluşlarımız, aktif olarak başarıyla görevlerine devam etmektedirler.
 
3.10.1..İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği
Önemli liman kentlerimizden biri olan İzmir’de “Deniz Nakliyeciler Derneği” 1913 yılı Osmanlı döneminde kuruldu.  Eski Denizcilik Sivil Toplum Kuruluşlarımızdan biri olan bu derneğimiz, Josef Çikurel başkanlığında görevini başarıyla sürdürmektedir.
 
 
3.10.2. İskenderun Deniz Nakliyecileri Derneği
İskenderun liman kentinde bulunan gemi acentelerinin bir araya gelmesiyle 1967 yılında “İskenderun Deniz Nakliyecileri Derneği” adıyla kuruldu. Bu kardeş Derneğimiz, Mahmut Zeytinoğlu başkanlığında başarıyla görevini sürdürmektedir.
 
3.10.3. Mersin Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
Mersin’de gemi acenteliği yapan şirketlerin bir araya gelmesiyle 26 Kasım 1972 tarihinde “Mersin Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği” adıyla kuruldu. Bu Derneğimiz, Korkmaz Çangır başkanlığında faaliyetine başarıyla devam etmektedir.
 
3.10.4. Kocaeli Gemi Acenteleri Derneği
İzmit bölgesinde gemi acenteliği yapan şirketlerin bir araya gelmesiyle 13 Mart 2001 tarihinde “Kocaeli Gemi Acenteleri Derneği” adıyla kuruldu. Bu kardeş derneğimiz, Seyfullah Sarı başkanlığında diğerleri gibi başarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
 
Açıklamalar                                 :
1.        Prof. Dr. Haydar Kazgan, Galata Bankerleri, Türk Ekonomi Bankası Yayını İstanbul 1991 s.161
2.        Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Arşivi.
3.        VDAD Arşivi
4.        Dr. Tülay Duran, Türk Denizciliği ve Deniz Ticareti Kaynakları, VDAD Yayını İstanbul 2002 s.17
5.        VDAD Arşivi.
6.        VDAD Arşivi.
7.        VDAD Arşivi.
8.        VDAD Arşivi.
9.        VDAD Arşivi.
10.     Han Mektupları.  www.hanmektuplari.com/html/cinili_rihtim_han.html
11.     VDAD Arşivi,
12.     VDAD Arşivi.
13.     VDAD Arşivi.
14.     VDAD Arşivi.
15.     VDAD Arşivi.
16.     Rıhtım Resmi Kanunu 1’nci Maddesi.
17.     VDAD Arşivi.
18.     Metin Leblebicioğlu ile yapılan aylık sohbetlerden.,
19.     Metin Leblebicioğlu’nun kaleminden,
20.     VDAD Arşivi.
21.     VDAD Arşivi.
22.     Meclisi Mebusan Zabıt Ceridesi. Devre: 3, Cilt: 2, İçtima Senesi: 2
23.     VDAD Arşivi.
24.     VDAD Arşivi.
25.     VDAD Arşivi.
26.     VDAD Arşivi.
27.     VDAD Arşivi.
 
Ruhi Duman
İstanbul, 17 Mayıs 2012