Menu

Duyurular


Yük Teslim Talimat Formu

SİRKÜLER NO: 8.1/ 527-357 = 09.07.2019


İlgi; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan 08.07.2019 tarih ve E.51257 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda;

 

a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 20.05.2019 tarih ve 39438 sayılı yazısı

 

b) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 05.07.2019 tarih ve 17236356 sayılı yazısı.

 

“Malumları olduğu üzere; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 19.12.2018 tarihli ve YD İtiraz No:2018/728 sayılı kararıyla, "yük teslim talimat formuna ilişkin tavan ücret düzenlenmesi" ne ilişkin 03.01.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Genelgenin yürütmesinin durdurulduğu ilgi (a) yazımız ile sektör temsilcilerine ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmiştir.

 

Diğer yandan; "denizyolu ile gelen yükün alıcıya teslim işlemlerine ilişkin olarak, malların taşıyan ya da adına hareket eden tarafından düzenlenen Yük Teslim Talimat Formu karşılığında tesliminin gerçekleştirilmesine ilişkin 17/05/2011 tarihli ve 14765 sayılı talimatın iptali istemi ile Danıştay 10. Dairesinde açılan davada, 27/10/2015 tarihli ve E:2011/9380-K:2015/4632 sayılı karar ile davanın reddine karar verilmiştir. Ancak; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2016/2991 E. ve 2018/5551 K. sayılı kararıyla Danıştay 10. Dairesinin 27/10/2015 tarihli ve E:2011/9380-K:2015/4632 sayılı kararı bozulmuştur.

 

Bu itibarla; ilgi (a) yazımızın ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2016/2991 E. ve 2018/5551 K. sayılı bozma kararının ardından denizcilik sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerden aldığımız dilekçeler neticesinde "yük teslim talimat formu’nun nasıl uygulanacağı hususunda tereddütlerin hasıl olduğu, farklı tarihlerde düzenlenen iki ayrı işlem niteliğinde olan 17/05/2011 tarihli ve 14765 sayılı talimat ile 03.01.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Genelgenin birbirine karıştırıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu sebeple, "yük teslim talimat formu" hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden hukuki görüş talep edilmiş olup Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b)'de kayıtlı hukuki mütalaasında özetle;

 

 

 

 

 

İdari işlemin iptal isteminin reddi yönünde verilen kararın temyiz incelemesi sonunda bozulmasına karar verilmesi halinde dava konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmediği sürece ret kararından önceki mevcut hukuki durum farklı olmadığından idari işlemin hukuken geçerliliğini sürdüreceği, zira 2577 sayılı İYUK 52. maddesinin 5. bendinin "işlemin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin değil "kararın yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin olduğu;

 

Ayrıca, Danıştay 5. Daire 21.11.2016 tarihli E:2016/26505 K:2016/6573, Danıştay 16. Daire 10.03.2015 tarih E:2015/12563 K:2015/637, Danıştay 5. Daire 22.05.2011 tarih E:2010/3275 K:2011/2757 sayılı kararlarında "davanın reddi yönünde verilen nihai kararların temyizen incelenmesi sonucu Danıştayca verilen bozma kararında hüküm fıkrası mahkeme kararının bozulmasına yönelik olup, dava konusu işlemin iptali veya davanın reddi sonucunu doğurmadığından, 2577 sayılı Yasanın 28. maddesinde sözü edilen ve ilgili idarelerce uygulanması zorunlu bir karar niteliğinde değildir." şeklinde ifade edildiği belirtilmiştir.

Sonuç olarak; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınan hukuki görüş çerçevesinde; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2016/2991 E. ve 2018/5551 K. sayılı kararıyla Danıştay 10. Dairesinin 27/10/2015 tarihli ve E:2011/9380-K:2015/4632 sayılı kararının bozulmasının 17/05/2011 tarihli ve 14765 sayılı talimatın yürütülmesini durdurmayacağı değerlendirilmektedir.

Ayrıca, yukarıda belirtildiği üzere "yük teslim talimat formuna ilişkin tavan ücret düzenlemesi"ne ilişkin 03.01.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Genelgenin yürütmesinin durdurulduğunun ve bu hususun ilgi (a) yazımız ile sektöre ve ilgili kurum kuruluşlara duyurulduğunun vurgulanmasının önem arz ettiği.

 

 

 

Bildirilmektedir.

 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk: İlgi Yazı 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz