Menu

Duyurular


Uğraksız Geçiş Yapan Gemiler

SİRKÜLER NO: 13.7  / 366-235  = 10/05/2019


T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden alınan 08.05.2019 tarih ve 94161151-499 sayılı yazısında;

 

Bilindiği üzere Limanlar Yönetmeliğinin 20. maddesinin “j” bendi 13.06.2018 tarih ve 30450 tarihli Resmi Gazetede Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilerek “uğraksız geçiş niteliğinde olup, sefer talimatı bekleme, arıza sonucu yedek parça ve/veya teknisyen temini, kötü hava koşullarından dolayı sığınma, personel değişimi ve liman başkanlığınca kabul edilen mazeretli hallerde; gemi ve deniz araçları önceden liman başkanlığına veya Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine veyahut kılavuzluk teşkilatına telsizle bilgi vererek demirleme ordinosu almadan liman idari sahasında liman başkanlığınca belirlenen sahalara demirleyebilirler. Bu bildirimin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve/veya kılavuzluk teşkilatına yapılması halinde bildirimi alan, derhal liman başkanlığına bilgi verir. Bu şekilde demirleyen gemi ve deniz araçları, demirleme süresinin 168 saati aşması halinde demirleme ordinosu alırlar” şeklinde düzenlenmiştir.

Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ise 13.04.2019 tarih ve 30744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 16. Maddesinin birinci fıkrasında “31.10.2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında liman başkanlığınca belirlenen sahalara demirleyen gemiler, merkezin izin ve gözetiminde, serbest pratika almaksızın 168 saat kalabilir.” denilmektedir.

Bu çerçevede bahsi geçen gemilere yönelik sağlık işlemlerinin aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmesi gerekmektedir:

1- Yük ve yolcu indirip bindirmeksizin ülkemiz limanlarına uğraksız geçiş niteliğinde yanaşan ve demirleme ordinosu almadan liman idari sahasında liman başkanlığınca belirlenen sahalara demirleyen gemiler Serbest Pratika almaksızın 168 saat bekleyebilirler. Ancak bu gemiler limanlarda yük ve yolcu indirip bindiremezler. Yük ve yolcu indirip bindirmek isteyen gemiler ile demirleme ordinosu alan gemiler ve 168 saat bekleme süresini aşan gemiler Serbest Pratika Belgesi almak zorundadır.

2- Demirleme sahası içerindeki 168 saatlik süre içerisinde bu tür gemilerden personel değişimi, hasta çıkarma ile kumanya, yakıt, su ve yedek parça alımı gibi gemiye temas işlemlerini gerçekleştirilebilir. Personel değişimi, hasta çıkarma ve temas işlemleri ilgili merkezin izin ve gözetiminde gerçekleştirilir. Sefer talimatı bekleme veya kötü hava koşulları nedeniyle bekleyen gemilerin merkezlerden izin almasına gerek bulunmamaktadır.

 

 

 

 

3- Bu tür gemilerdeki personel değişimi işlemleri https://interaktif.hssgm.gov.tr/  üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilir. Personel değişimi yapmak isteyen acente personel değişimi ekranı üzerinden istenen bilgileri doldurarak başvurusunu yapar. İlgili merkez, yapılan başvuruyla ilgili olarak gemi personel listesi ve gemiden ayrılmak isteyen personel için Liman Cüzdanlarını, gemiye katılmak isteyen personel için ise Liman Cüzdanları ile birlikte Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgelerini inceler. Yapılan değerlendirme sonucunda bilgileri doğru olan ve sağlık açısından uygun görülen personelin gemiden ayrılmasına ve gemiye katılmasına elektronik ortamda izin verilir. Personelin liman cüzdanları ile gemiden ayrılacak ve gemiye katılacak personel listesi taranarak interaktif sistemine yüklenir. Son olarak, interaktif sistemindeki “personel değişimi kesinleşen personel listesinden” üç nüsha çıktı alınır ve imzalanıp mühürlenerek ilgili kurumlara iletilmek üzere acenteye verilir.

4- Bu tür gemilerden hasta personel veya yolcunun gemiden çıkarılarak tedavi amacıyla hastaneye götürülmek istenmesi durumunda geminin öncelikle Tele Sağlık Merkezinin 0212 444 83 53 numarası ile iletişime geçmesi gereklidir. Hastanın karaya çıkarılması kararı; hasta veya yaralının sağlık durumu, hava şartları, hastanın durumuna en uygun sağlık kuruluşu, sağlık hizmeti alınabilecek kıyıya uzaklık gibi durumlar değerlendirilerek Tele Sağlık Merkezi tarafından verilir ve bu karar gemiye ve ilgili merkeze iletilir. Tele Sağlık Merkezinin hastanın çıkarılmasını önermesi halinde gemi acentesi ilgili merkeze dilekçe ile başvurur. Dilekçe ekinde geminin Deniz Sağlık Bildirimi, gemi personel listesi ve hasta personel için Gemiadamı Cüzdanı ve pasaport örneği ile hasta yolcu için sadece pasaport örneği yer alır. Gemi ve hasta bilgileri merkez tarafından kontrol edilerek sağlık kuruluşuna gönderilmesi gereken personel için merkezlerde bulunan matbu “Hasta Çıkarma Belgesi” kullanılarak hasta çıkarma işlemleri gerçekleştirilir. İşlemler tamamlandıktan sonra hastaya ilişkin tüm bilgiler interaktif sistemine işlenir.

5- Arıza sonucu yedek parça ve/veya teknisyen temini, yola devam için yakıt ve/veya kumanya ikmali ve liman başkanlığınca kabul edilen mazeretli hallerde gemiye temas edilmek istenmesi halinde ilgili merkezden temas izni almak zorunludur. Hiçbir kurum/kuruluş veya kişi merkezden izin alınmaksızın gemi ile temas edemez. Temas izni almak isteyen gemi acentesi geminin adı, IMO no, geliş limanı, gidiş limanı ve geliş tarihi gibi gemi bilgileri ve temas nedeni/nedenlerini belirten iki nüsha dilekçe ve ekinde geminin Deniz Sağlık Bildirimi ile ilgili merkeze başvurur. Merkez geminin Deniz Sağlık Bildirimini halk sağlığı riski açısından değerlendirir. Gemi ile temasta sağlık açısından bir sakınca bulunmaması halinde dilekçenin bir nüshası üzerine “Gemiye temas edilmesinde sağlık açısından bir sakınca yoktur.” ibaresi yazılır, imzalanıp mühürlenerek başvuru sahibine verilir. Dilekçenin ikinci nüshası ile Deniz Sağlık Bildirimi ise merkezde arşivlenir.

6- Türk Boğazlarından transit geçmekte olan gemilerin İstanbul Limanı ve Çanakkale’deki personel değişimi, hasta çıkış ve temas izni işlemleri mevcut uygulamada olduğu şekliyle sürdürülür.

 

 

 

7- Bu tür gemilerin liman başkanlığınca gösterilen sahalarda kalış süreleri ve yaptıkları işlemler ilgili merkezce takip edilir. 168 saat demirleme süresini aşan gemilere serbest pratika belgesi düzenlenir. 168 saatlik bekleme süresinde merkezin izin ve gözetimi dışında personel değişimi, hasta çıkarma ve gemiye temas işlemlerini gerçekleştiren gemilere sadece 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunun 6. Maddesi c fıkrası gereği idari yaptırım cezası uygulanır. 168 saatlik bekleme süresi içerisinde yük ve yolcu indirip bindiren gemilere ise serbest pratika belgesi düzenlenir ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunun 6. Maddesi c fıkrası gereği idari yaptırım cezası uygulandığı,

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz