Menu

Duyurular


Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 23.1 / 738-591 = 09/10/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08.10.2020 tarih ve 2699/1116/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği" 06 Ekim 2020 tarih ve 31266 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girecektir.

Bahse konu Yönetmelik ile yeni yapılacak kıyı ve liman yapılarının deprem etkisi altında tasarımı ile mevcut yapıların performanslarının değerlendirilirken dikkate alınacak teknik uygulama esaslarının detayları açıklanmış ve kıyı ve liman yapıları Ağırlık Tipi ve Palplanşlı Rıhtım Duvarları, Kazıklı Rıhtım ve İskeleler, Kıyı Tahkimatları ve Dalgakıranlar şeklinde 3 (üç) sınıfa ayrılmıştır.

Yönetmelik'e göre kıyı ve liman yapılarının tasarımında ve mevcut yapıların değerlendirilmesinde esas alınacak uygulamalara ilişkin olarak;

-Deprem yer hareketi düzeyleri tanımlanmış ve bu deprem yer hareketi düzeylerine karşı gelen deprem etkileri, 22/01/2018 tarih ve 2018/11275 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 01/01/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları ile tanımlandığı,

-Yönetmelik'e göre deprem etkisi altında yeni yapılacak kıyı ve liman yapıları için performansa göre değerlendirme ve tasarım esasları kapsamında Kıyı ve Liman Yapıları Önem Sınıfları ve Kıyı ve Liman Yapıları Performans Hedefleri ile uygulanacak değerlendirme ve tasarım yaklaşımları usul esaslarına ait teknik detayların 3. Bölüm'de açıklandığı,

-Kıyı ve liman yapıları için uygulanacak modelleme, hesap ve tasarım kuralları ile mevcut kazıklı rıhtım ve iskeleler için uygulanacak değerlendirme kuralları bahse konu Yönetmelik'te bu kapsamın dışındaki yapılar için uygulanacak modelleme, hesap ve tasarım kurallarının ise özel teknik şartnamelerinde tanımlanması gerektiği şeklinde açıklanmıştır.

İlgili Yönetmelik Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat, Genel, Kıyı Yapıları Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderildiği,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz