Menu

Duyurular


Türk Boğazlan Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi

SİRKÜLER NO:13.4 / 251-176 = 02/04/2021


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 01.04.2021 tarihli ve E-19463099-010.04-20253 sayılı yazısı.

 

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

 

12/03/2021 tarihli ve 16008 sayılı Makam Olur'u.

Türk Boğazları'nda seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini arttırmak amacıyla ve Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği'nin uygulanmasında açıklayıcı bir alt mevzuat olarak hazırlanan "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Talimatı" revize edilerek "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi" olarak ilgi Makam Olur'u ile yürürlüğe konulmuştur.

Anılan Yönerge ile; "Tehlikeli yük taşıyan gemi" tanımı;

1) Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL) 73/78 Ek-I, Lahika I'de yer alan petrol ve petrol ürünlerini taşıyan gemileri,

2)     IMDG Kod Bölüm 3'te listelenmiş paketli taşınan madde ve nesneleri taşıyan gemileri,

3)     Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC) Lahika-1'de verilen yüklerden Dökme Yük Sevkiyat Adı'nda UN numarası olan dökme yükleri taşıyan gemileri,

4)     Dökme Tehlikeli Kimyasal Yük Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kod (IBC) Bölüm 17'de verilen tablonun "hazards (zararlılar)" başlıklı "d" sütununda "S" veya "S/P" ibaresi bulunan sıvı dökme maddeleri taşıyan gemileri,

5)     Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kodu (IGC) Bölüm 19'da verilen gaz halindeki maddeleri taşıyan gemileri,

6)     1, 4 veya 5 inci alt bentlerde belirtilen yükleri tahliye ettikten sonra Boğazları kullanan gemileri," şeklinde revize edilmiştir.

Bu doğrultuda, Türk Boğazları'ndan geçmek isteyen gemilerin kaptanları, donatanları ya da İdare tarafından yetkilendirilmiş acenteleri vasıtasıyla bildirilen Seyir Planı-1 (SP-l) Raporunda bu tanım kapsamına giren tehlikeli yükün net ve doğru bir şekilde bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda gemiler, gemi ilgilileri ve acenteleri hakkında Limanlar Kanunu'nun 11'nci Maddesi, Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16'ncı Maddesi ve Gemi Acenteleri Yönetmeliği'nin 14 ve 15'nci Maddeleri doğrultusunda idari işlem yapılacağı, ayrıca geminin geçiş sırasını kaybedeceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz