Menu

Duyurular


TUGS’a Kaydettirilecek İnşa Halinde Geminin İnşasının Finansmanı İçin kullanılan Banka Kredisine BSMV İstisnası

SİRKÜLER NO: 23.1 / 697-559 = 28/09/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.09.2020 tarih ve 2560/1070/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü’nün 28.09.2020 tarih ve E.709260 Sayılı Özelge’sinde,

“Türk Uluslararası Gemi Sicili ’ne kaydettirilecek geminin inşasının finansmanına yönelik olarak kullanılan kredinin banka tarafından münhasıran gemi inşasına ilişkin olarak kullandırılması, işletme kredisi mahiyetini taşımaması ve bankaca alınan/alınacak gerekli belge/teminatlarla (gemi inşası harcama tutarlarına ilişkin faturalar, gemi ipoteği vb.) bu hususların tevsik edilebilmesi durumunda bahse konu kredi dolayısıyla lehe alınan paralara 4490 sayılı Kanunun 12.nci maddesi kapsamında BSMV istisnası uygulanması mümkündür.” şeklinde açıklanmakta olup Özelge örneğinin ekte olduğu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz