Menu

Duyurular


Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı için Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/20)

SİRKÜLER NO: 8.7 / 353-227  = 08/05/2019


T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, “Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı için Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/20)” 08 Mayıs 2019 tarih ve 30768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

2019/20 sayılı Tebliğ hükümlerine göre,  2016/31 sayılı Tebliğ’de yapılan değişikler şöyledir;

-2016/31 sayılı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,  “b) Beyanname: Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ve bu Tebliğin EK-1’inde yer alan belgeyi,” şeklinde değiştirilmiştir.

-Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ürünlerin ülkeye girişindeki veteriner sınır kontrol noktasından sınır ötesi deniz taşımacılığı aracına doğrudan veya Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen özel olarak onaylanmış bir antrepo yoluyla sevk edilen uygun olmayan ürünlerin sevkiyatlarına veteriner giriş belgesi ve EK-1’deki beyannameyi temel alan belge eşlik eder. İşletmeci, EK-1’deki beyannameyi ürünlerin gemiye varış yaptığına dair gemi idaresinin resmi yetkililerine onaylatarak teslimattan sonra en geç 10 (on) iş günü içerisinde ülkeye giriş yaptığı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne iletir.

(3) Bir antrepodan sınır ötesi deniz taşımacılığı aracına doğrudan veya Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen özel olarak onaylanmış bir antrepo yoluyla gönderilen uygun olmayan ürünlerin tüm sevkiyatlarına EK-1’deki beyannameyi temel alan belge eşlik eder. İşletmeci, EK-1’deki beyannameyi ürünlerin gemiye varış yaptığına dair gemi idaresinin resmi yetkililerine onaylatarak teslimattan sonra en geç 10 (on) iş günü içerisinde antrepodan sorumlu veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne iletir.”

- Tebliğin 7 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Her bir sevkiyat için, veteriner giriş belgesinin ve beyannamenin özel referans numarası.”

-Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kaynaklarını ve varışlarını doğrulamak için depolama sırasında sevkiyatların belge ve kimlik kontrollerinin yapılması,

c) Antrepolardan gönderilen tüm sevkiyatların ilgili belgeler ile çıkış yaptığının kontrol edilmesi,”

-Tebliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Beyanname

MADDE 9 – (1) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi veya ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tesisler yetkili makamın gözetimi altına alınır.

(2) EK-1’de yer alan beyannameyi temel alan belge, farklı menşein sevkiyatlarından elde edilen ürünleri içeren bir sevkiyat için kullanılabilir.

(3) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen menşe noktasının yetkili makamını bilgilendirme yukarıda açıklanan beyannameyi temel alan belge yoluyla olur.”

 

-Tebliğin EK-1’i de değiştirilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ

Dağıtım: Tüm üyelerimiz