Menu

Duyurular


P&I Sigortaları

SİRKÜLER NO: 13.7  / 394-255  = 22/05/2019


İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 21.05.2019 tarih ve 19463099-130.99-E.31839 sayılı yazısı.

 

17.05.2019 tarihli ve 38832 sayılı Makam Olur’undan bahisle;

 

“Bilindiği üzere, yedekleme yapılması esnasında seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü kaza ve kayıpların önlenmesi için alınması gereken tedbirleri ve yapılacak işlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan “Yedekli Seyir İşlemlerinde Takip Edilecek Esaslara İlişkin Uygulama Talimatı” 19.01.2019 tarihli ve 1814 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

 

Bahse konu Uygulama Talimatı kapsamında yürütülen yedekli seyir işlemlerinde, P&I poliçesi kapsamında olmayıp Tekne&Makine sigortası dâhilinde olan “gemilerin kurtarılması” teminatı ile ilgili bazı liman başkanlıklarımızda tereddütlerin hasıl olduğu tespit edilmiştir.

 

Anılan Uygulama Talimatı kapsamında çeken ve çekilenden talep edilmekte olan P&I poliçelerinin şartlarının Talimatın Ek-1(5) inci maddesinde belirtilmekte olduğu, bununla birlikte “gemilerin kurtarılması”na ilişkin teminatın geminin Tekne&Makine sigortası kapsamında olduğu da dikkate alındığında, P&I kuruluşlarının bu klozu poliçelerine dahil etmemesi sebebiyle, yedekli seyir işlemlerinde zorunlu olmayan Tekne&Makine sigortasının bir nevi zorunlu hale gelmiş olduğu görülmektedir.

 

Bu itibarla, bahse konu Uygulama Talimatı’ndaki P&I poliçesi kapsamının Tekne&Makine poliçesini kapsayacak şekilde genişletilmesinin sektöre ciddi ek maliyet getireceği ve Tekne&Makine sigortasının zorunlu bir sigorta olmayıp ihtiyari olduğu da göz önünde bulundurularak, ilgi Makam Oluruna istinaden, yedekli seyir işlemlerinde; Uygulama Talimatı Ek-1(5) inci maddede belirtilen teminatlardan

“gemilerin kurtarılması” haricindeki teminatları içeren P&I poliçesi aranması hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz