Menu

Duyurular


İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2019/9)

SİRKÜLER NO: 6.14 / 25-17 = 09/01/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08.01.2020 tarih ve 116-24/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)'de Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2019/9) 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayı (4.Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Tebliğ ile; 18.05.2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ değişikliği ile tanımlar başlılık  3'üncü maddeye; ihracat taahhüdü", "ihracat taahhüdünün gerçekleştirilmesi", "elektronik ortam" ve "istisna kayıt formu" tanımları eklenmiştir. 

Bunun dışında, ihracat taahhüdünün kapatılması başlıklı 10'uncu maddeye belgelerin elektronik ortamda ibrazına ilişkin fıkralar eklenmiştir. Ayrıca Tebliğ ile aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

 "Müeyyideli kapatılmış vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin geçici uygulama,

GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı müeyyideli kapatılmış veri resim harç istisnası belgeleri kapsamında; belge sahibi firmalar, anılan müeyyideye ilişkin tahsilatın kısmen veya tamamen henüz yapılmamış olması durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde taahhüt hesabının kapatılması işlemine karşı Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusu, bu Tebliğin 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde tekemmül ettirilir.

 Elektronik ortamda müracaat,

 GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve taahhüt hesabı kapatılmamış olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemler, fiziksel ortamda tekemmül ettirilmeye devam olunur.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemler, 31.03.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda tekemmül ettirilebilir. Gerekli görülmesi halinde bu süreyi 6 (altı) aya kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir.

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı ve Tebliğ


Dağıtım: Tüm üyelerimiz