Menu

Duyurular


Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:80)

SİRKÜLER NO: 10.3  / 003-003  = 02/01/2018


Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca,  29 Aralık 2017  tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Harçlar  Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)” aşağıda sunulmuştur.
 
Ayrıca, Üyelerimize kolaylık olması açısından sektörümüzü ilgilendiren maddeler aşağıda bilgilerinize sunulur.


 
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter

 

29 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30285 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 80)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Harç miktarlarının hesaplanması

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) ile tespit edilerek 2017 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.

 

 Ek: İlgi Tebliğ


Dağıtım: Tüm Üyelerimiz
 
Denize elverişlilik belgesi:
En az
 74,80 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                                                      
               0,860 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                                    
                 0,464 TL
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan                                                                0,231 TL
(Harç tutarı
 2306.40 TL’den çok olamaz.)
 
Yola elverişlilik belgesi:
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                                         
               44,00 TL
151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                                      
               74,80 TL
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                                   
               152,10 TL
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden                                                                              190,00 TL
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
 
Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri
Beher rüsum tonilatodan                                                                                                0,860 TL
(113,20 TL’den az 3.845,70 TL’den çok olamaz)