Menu

Duyurular


Egzost Devresine Scrubber Dönüşümü Monte Edilmesi

SİRKÜLER NO: 20.1 / 662-464 = 03/09/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03.09.2019 tarih ve 3115-578/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tuzla Liman Başkanlığı’nın 05.08.2019 tarih ve E.1777 sayılı yazısına atfen;

 

“Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün 26.07.2019 tarih ve E.56271 sayılı yazısına atfen gemilerin egzost gazlarından kaynaklanan, küresel ısınmayı azaltacak önlemleri içeren kuralların MEPC'de kabul edilmiş ve MARPOL EK VI Kural 14'de yayımlanmış olduğu, bu kurala göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, gemilerde kullanılacak yakıtlardaki sülfür oranının % 0.5'i geçemeyeceği, ancak, bu tip yakıtların maliyeti ve uygulamaya başlandığında tedarik etme zorlukları nedeni ile emisyon azaltımını sağlayacak alternatif ekipmanların kullanımının yaygınlaşacağı,

 

Marpol Ek VI Kural 4 (Eşdeğer Uygulamalar) kapsamında, Türk Bayraklı gemilerin egzoz temizleme sistemlerinin kullanılması büyük oranda artacağından bahisle, düşük sülfürlü yakıt kullanmayacak gemilere egzoz gazı temizleme sistemlerinin montajında sistem için kullanılan alanlar nedeni ile gemilerin net tonilatolarında küçük değişiklikler olabildiği ve bu nedenle söz konusu işlemin Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği tanımlarına göre tadilat kapsamına girdiği belirtilerek emisyon azaltımı ile ilgili IMO tarafından zorunlu tutulan mevzuat çerçevesinde yapılacak egzoz gazı temizleme montajı işleminin, bahse konu Yönetmelik'te belirtilen tadilat işlemlerinden ayrı tutulması, alternatif sistemin gemiye alınması ile oluşabilecek tonilato değişiklikleri nedeni ile yeni onaylı genel yerleşim planı ve ölçüme esas diğer planların sunulması ile Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği kapsamında yeniden ölçülerek yeni bir tonilato belgesinin düzenlenmesi hususlarının gerekliliğinin bildirildiği,

İfade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün 26.07.2019 tarih ve E.56271 sayılı yazısı kapsamında olan gemilerde egzoz gazı temizleme sistemlerinin montajına yönelik herhangi bir işleme başlanılmadan önce Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği “Madde 5 (18) Boyuna bakılmaksızın tüm yolcu gemilerinde ve tam boyu 12 metre ve üzeri diğer gemi ve su araçlarında; bu Yönetmelik gereği tadilat kapsamına girmeyen ancak gemi ve su aracının genel yerleşim planında değişikliğe sebep olan işlemler, gemi sahibi veya temsilcisi tarafından işlem yapılmadan önce Liman Başkanlığına bildirilir. Yeni genel yerleşim planı, mesleki denetimden geçirilmiş ve gemi klaslı ise ilgili yetkilendirilmiş klas kuruluşu tarafından bilgi alındı kaşesi vurulmuş olarak Liman Başkanlığı onayına sunulur. Gemi ve su aracının cinsi, büyüklüğü ve yapılan işleme bağlı olarak Liman Başkanlığınca talep edilen stabilite ve denge yeterliliği gibi gerekler sağlanır ve bunlarla ilgili plan, proje ve belgeler Liman Başkanlığına sunulur.” Hükmü  gereği onayların yaptırılması ile tonilato belgesi düzenlenmesine yönelik ilgili liman başkanlığına yeni onaylı genel yerleşim planı ve ölçüme esas diğer planların sunulması,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz