Menu

Duyurular


Denizcilik Atıkları Uygulaması Hk. Revize Genelge (2020/21)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 628-506 = 04/09/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04.09.2020 tarih ve 2349/976/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 08.07.2020 tarihinde      yayımlanan 2020/20 sayılı Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) Hakkındaki Genelge revize edilmiş olup, 02.09.2020 tarih ve 2020/21 sayı ile yürürlüğe giren yeni Genelge Ek'te sunulmuştur.

              Revize edilen Genelge'de yer alan değişiklikler kapsamında;

1.Genelgenin, Bakanlığın yükümlülükleri Md. 4 (ç) bendine, "Onaylı Atık Kabul Tesisi Proje Raporu ve Atık Yönetim Planı'nı DAU'ya kaydetmek veya kaydedilmesini sağlamakla yükümlüdür" ifadesi eklenmiş,

               2.Gemi acenteleri ve gemilerin yükümlülükleri kısmının Md. 6 (3) paragrafına,

             "(3) MKS'ye tabi ticari gemiler, sportif ve gezi amaçlı kullanılan gemiler ile balıkçı gemileri,

 a) "Yolcu ve personel dahil taşıma kapasitesi 12 kişiden az olanlar, seyrüsefer esnasında oluşan pis sularını ve çöplerini on beş günde en az bir defa atık kabul tesisi veya atık alma gemisine vermek zorundadırlar."

b)"Yolcu ve personel dahil taşıma kapasitesi 12 kişi ve üzeri olanlar, pis sularını ve çöplerini; limandan ayrıldıktan sonra faaliyetlerini tamamlayarak limana döndükleri günü takip eden 48 saat içerisinde; 48 saat içerisinde başka bir sefere çıkmaları halinde ise bu atıklarını, sefer öncesi atık kabul tesisi veya atık alma gemisine vermek zorundadırlar."

c) "Limandan ayrılmadan önce atık tanklarının doluluk oranının %80 ve üzeri olması durumunda bu fıkrada sayılan gemiler, atıklarını vermeden limandan ayrılamazlar."

   maddelerinin ilave edildiği,

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz