Menu

Duyurular


DBA Yetkilendirme

SİRKÜLER NO: 22.4  / 738-564 = 04/10/2017 


İlgi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 21.09.2017 tarih ve 79462207-010.04-E.73717 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Bilindiği üzere, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)'nin VI’ncı Bölümünün A Kısmının 2’nci Kuralı gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının gemi yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisi temsilcisine iletilmesi gerekmekte olup, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerler 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmemektedir.

 

SOLAS Kuralının ülkemizdeki uygulaması, 27.03.2017 tarihli Bakan Oluru ile yenilenen "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge" ile gerçekleştirilmektedir. Anılan Yönerge kapsamında Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti için Yöntem 1 ya da Yöntem 2 Yetki Belgesine sahip olmayan tartı aleti operatörleri ve yükletenler 27 Eylül 2017 tarihinden itibaren doğrulanmış brüt ağırlık tespitine yönelik tartım işlemini yapamayacaktır. Söz konusu tartım hizmeti, Bakanlığımızca yetkilendirilmiş ve http://www.tmkt.gov.tr adresinde yayınlanan tartı aleti operatörleri marifetiyle gerçekleştirilecektir.

 

Yöntem 1 ya da Yöntem 2 Yetki belgesi bulunan; ancak DBA Belge Aktarımı Web Servisini kullanmaya başlamayan tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin, anılan Yönergenin 13’ncü maddesinin ikinci fıkrası gereği 27 Mart 2017 tarihinden bugüne kadar geçen sürede düzenledikleri her bir "Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi" için belirlenmiş tavan ücretin (60 TL) % 5'ini, "DBA Belgesi Kontrol Ücreti" açıklaması yaparak, her takvim ayının bitimini takip eden ilk haftanın içinde toplu olarak Bakanlığımızın Döner Sermaye İşletme Daire Başkanlığının T.C. Vakıfbank Emek-Ankara Şubesi nezdindeki TR600001500158007300876813 IBAN numaralı hesabına yatırmaları ve dekontlarını Genel Müdürlüğümüze göndermeleri; ayrıca DBA belge aktarım web yetkilendirme servis sağlayıcısı ile gerekli bağlantıyı kurma yönündeki çalışmalarını 1 Ocak 2018 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

 

Söz konusu sisteme dahil olan firmalar, bahsi geçen ödemeleri sistem üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz