Menu

Duyurular


Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:63)

SİRKÜLER NO: 10.3  / 003-001  = 02/01/2019


Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca, 31 Aralık 2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)” aşağıda sunulmuştur.

Ayrıca, Üyelerimize kolaylık olması açısından sektörümüzü ilgilendiren maddeler aşağıda bilgilerinize sunulur.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter
          

 

 

31 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30642 (3.Mükerrer)

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 62)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş ve 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 503 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 62 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.Ek: İlgi Tebliğ

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz
 

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar 
b) Konşimentolar (14,80 TL)

2. Ticari belgeler:

d) Tasdikli manifesto nüshaları (11,00 TL)

e) Ordinolar (0,70 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (11,00 TL)


IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
2. Beyannameler
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (97,10.-TL)