Menu

Duyurular


Zonguldak Limanı ve Mersin 2 Bölgesi

SİRKÜLER NO: 2.8 / 587-406 = 02/08/2019


İlgi: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı Gelirler Tahakkuk Şube Müdürlüğü’nden alınan 30.07.2019 tarih ve E.40482 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Kuruluşumuzla Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü arasında 03.07.2019 tarihinde akdedilen Kılavuzluk Hizmeti Devir Protokolü gereği Zonguldak Limanı'ndan, Bakanlığımız Talimatı ile de Mersin 2 Bölgesi'nden verilecek yanaşma-kalkma kılavuzluk hizmetleri Kuruluşumuz tarafından yürütülecektir

 

Zonguldak Limanı ile Mersin 2 Bölgesi'ndeki operasyonların ifasında. Kuruluşumuz mer-i Kılavuzluk. Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi ücret, usul ve esasları caridir.

 

Bu bağlamda ve öncelikli olarak; kılavuzluk hizmet talebinde bulunacak acente ve/veya donatanların, mezkur tarifenin "Hizmet Taleplerinin Karşılanması" başlıklı 1.4.1 madde hükmüne istinaden, gemi limana gelmeden 24 saat önce vazıh olarak hizmet talebinde bulunmaları ile yine tarifenin "Ücretlerin Ödenmesine İlişkin Esaslar" başlıklı 1.4.4.3.1 madde hükmüne istinaden de hizmetin ait olduğu tabloda belirtilen esas ücret üzerinden hesaplanacak meblağın %10 fazlası ile birlikte, hizmete başlamadan evvel teminat olarak yatırılması zorunludur.

 

Bununla beraber, alman teminata ilaveten hizmetin kabulünde ayrıca talep yazısı ile birlikte Liman Başkanlığınca düzenlenen yanaşma/kalkma ordinosunun da tevsiki gereklidir.

 

Bu itibarla. Zonguldak ve Mersin 2 Bölgesi’nden kılavuzluk hizmeti talebinde bulunacak Odanız/Derneğiniz üyesi olup, anılan bölgelerde mukim olanlar başta olmak üzere tüm acente ve donatanların bu konuda bilgilendirilmelerini teminen tarafınızdan duyuru yapılması hususu,”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz