Menu

Duyurular


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 894 - 672  = 03/12/2018


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03.12.2018 tarih ve 4536-711/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  01.12.2018 tarih ve 30612 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup Yönetmelikte, 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan "inceleme, ön inceleme ve soruşturma" ibareleri yürürlükten kaldırılmış, (c) bendinde yer alan "diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge" ibaresi, "tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Müfettişler denetim faaliyetlerine yardımcı olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde bilirkişi görevlendirebilir."

Şeklinde bir değişiklik yer almaktadır.

Bahse konu Yönetmeliğin tamamı İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlandığı,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek : İlgi yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz