Menu

Duyurular


Transit Rejiminde Teminat Uygulamaları

SİRKÜLER NO: 8.7 / 028-019 = 10/01/2019


Konu: Transit Rejiminde Teminat Uygulamaları Hk.

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 24.12.2018 tarihli ve 40049621 sayılı yazısında;

 

“Bakanlığımıza intikal eden muhtelif yazılardan, transit rejimi çerçevesinde işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında beyanname muhteviyatı eşyaya isabet eden vergilerin %20 fazlası ile hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda tereddüt oluştuğu anlaşılmaktadır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 202’nci maddesinin 1 inci fıkrası;

 

“Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük idarelerinin gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesini gerekli görmeleri halinde, bu teminat söz konusu vergiler tutarının % 20 fazlasıyla yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilir.”

Hükmündedir.

 

01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği'nin (Transit Rejimi) ’’Teminatlara ilişkin genel hususlar’’ başlıklı maddesinin 4’üncü fıkrası ise; "(4) Transit rejimi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin gerekli teminatın hesaplanmasında aynı eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması durumunda uygulanabilir ithalat vergileri dâhil en yüksek oranlar esas alınarak hesaplanmak suretiyle doğabilecek gümrük vergilerinin tam tutarı dikkate alınır. Bu çerçevede, eşyanın serbest dolaşımda olması, tercihli tarife veya kota uygulaması dikkate alınmaz. Ayrıca, ortak transit rejimi kapsamı işlemlerde serbest dolaşımda bulunan eşya serbest dolaşımda bulunmayan eşya olarak kabul edilir."

Hükmündedir.

 

Söz konusu fıkrada belirtilen "Gümrük Vergilerinin Tam Tutarı" ifadesi ile transit rejiminde teminata bağlanacak vergilerin hesaplanmasında tercihli tarife veya kota gibi herhangi bir indirim unsurunun dikkate alınmayacağı hususu vurgulanmaktadır.

 

Buna göre, Gümrük Kanunu'nun 202’nci maddesinde genel bir kural olarak teminatın hesaplanan vergiler tutarının %20 fazlasıyla verileceği hükme bağlandığından, transit rejiminde gümrük vergilerine ilişkin teminat hesaplamasında da Gümrük Kanunu'nun mezkûr madde hükmünün dikkate alınması gerektiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz