Menu

Duyurular


TBDTDT Uygulama Talimatı

SİRKÜLER NO: 13.4  / 669-506 = 11/09/2018 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 11.09.2018 tarih ve E.67329 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“KEGM’nin 06.09.2018 tarih ve 44760763-010.03-E48228 sayılı yazısına atfen;

 

Revize edilerek 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren uygulamaya konulan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatının bazı hükümlerinin detaylandırılması gerekliliğinden bahisle, değerlendirmelerimiz talep edilmektedir.

 

Bahse konu Uygulama Talimatı ile ilgili tereddüt hasıl olunan hususlara ilişkin değerlendirmelerimiz aşağıdadır.

 

1. “Anlaşmalı ve Tarifeli LNG Gemileri ile LPG Gemileri” başlıklı 8’nci maddesinin “LPG gemileri” başlıklı ikinci fıkrasında yer alan hükümlerin LPG taşımayan LPG gemileri için de uygulanması,

 

2. 250 metre ve üzeri tehlikeli yük taşıyan/taşımayan tüm Ro-Ro ve konteyner gemilerinin “Türk Boğazlarında Gemilerin Geçiş Kuralları” başlıklı 14’ncü maddesinin (a) (iv) fıkrası kapsamında değerlendirilerek, İstanbul Boğazı geçişlerinin bu doğrultuda yapılması,

 

3. Uygulama Talimatı genelinde boy aralıklarında tam değerler için bir üst cetvelin kullanılması, (Örnek: 150-200 metre arası gemiler için 150 metre dahil 200 metre hariç)

 

hususları,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz