Menu

Duyurular


Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5  / 195-157 = 09/03/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09/03/2018 tarih ve 997-142/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun  (Kanun No:7071) 8 Mart 2018 Tarihli ve 30354 Sayılı Mükerrer  Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Kanun'un sektörümüzü ilgilendiren 17 inci Maddesi,

MADDE 17- 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı Hakkında Kanuna 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 2/A maddesi eklenmiştir.

"Askeri fabrikalar ve tersaneler

MADDE 2/A- Askeri fabrikalar ve tersaneler, üretim planlaması çerçevesinde ve asli görevlerini aksatmamak kaydıyla genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almaya veya bunların ihtiyaçları için teklif vermeye, bu siparişler ve teklifler sebebiyle her türlü ticari işlemlere girişmeye ve gerektiğinde müşterek imalatta bulunmaya, atıl durumda olan tezgâh ve ekipmanlarını kiralamaya yetkilidir. Bu faaliyetlerin icrasında, 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu kapsamda yürütülecek faaliyetlerle ilgili usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

 

şeklinde olup, bahse konu Kanun İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: İlgi Kanun


Dağıtım: Tüm üyelerimiz