Menu

Duyurular


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2017/11177)

SİRKÜLER NO: 11.5 / 006-005 = 02/01/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02/01/2018 tarih ve 2-1/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulması Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)'nın 25/12/2017 tarihli ve 33776 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/12/2017 tarihinde kararlaştırılmış olup (Karar Sayısı: 2017/11177), 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.  

Söz konusu Karar'ın 1inci maddesi,

MADDE 1- 31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

 

"3) Yararlanıcının kredilerinin krediye başvuru sırasında, 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca "Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar" hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması."

"4) İşletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl olmak üzere azami 5 yıldır. Yatırım kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıldır. Ödemesiz döneme ilişkin faizlerin azami 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuk ve tahsil edilmesi esas olup, ihtiyaç duyulması halinde ödemesiz döneme bir ay ilave edilebilir. Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve bu durumlarda bu alt bentte tanımlanan sürelerin aşılması durumunda, bu alt bentte tanımlanan azami sürelere en fazla 36 ay ilave edilebilir. İlk kredi sözleşmesinde belirlenen vadeden kalan süreye en fazla 36 ay uygulanmak suretiyle birden fazla yapılandırma söz konusu olabilir. Eximbank'ın ve diğer kredi verenlerin, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları için bu ülkelere veya bu ülkelerdeki muhtelif kurumlara finansman sağlayan, Dünya Bankası ve bünyesindeki finansman kurumlan, Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri uluslararası finansal kuruluşlardan sağladığı işletme veya yatırım kredisi ürününün anapara ödemesiz dönemi veya vadesi bu alt bentte tanımlanan sürelerden farklıysa, söz konusu uluslararası finansal kuruluştan sağlanan kredi ürünleri kapsamında sağlanan kredilerin anapara geri ödemesiz dönemleri ve vadeleri esas alınabilir."

"15) Bu Karar çerçevesinde kullandırılan kefaletler kapsamında kredi verenlere tanımlanan toplam kefalet limiti içerisinde kalmak koşuluyla kefalet geri dönüşleri tekrar kullandırılabilir. Müsteşarlık geri dönüşlere ilişkin kullandırma esaslarını ve uygulanacak tazmin üst limitini belirlemeye yetkilidir."

 

şeklinde olup, bahse konu Karar'ın tamamı İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz