Menu

Duyurular


Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında Genelge

SİRKÜLER NO: 11.5  / 425-334 = 06/06/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05/06/2018 tarih ve 2248-328/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 28/05/2018 tarih ve E.42567 sayılı yazısına atfen;

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında kıyı tesislerine işletme izni düzenlendiği, söz konu tesislere verilen izinlerde tesisin mukavemetinin tespit edilmesi ve kıyı tesisine yanaşabilecek gemilerin tonajlarının belirlenmesi aşamasında esas alınan uygulama projelerinin kimi tesislerde bulunmadığı veya uygulama projeleri bulunan tesisler için belirlenen mukavemet kriterinin yeterli olmadığının tespit edildiği,

Projesi bulunan tesislerin projelerinin güncellenmesi, projesi bulunmayanların ise prosedüre uygun hale getirilmesi ve bu tesislerinin mukavemetinin ölçülmesi ile belirtilen hususlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacına yönelik olarak hazırlanan 2018/6 No.lu "Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında Genelge" nin Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan "didgm.gov.tr" adresinde "Güncel Haber" sekmesi altında yayımlandığı,

 

Liman Başkanlıklarınca, sorumluluk sahalarında faaliyet gösteren kıyı tesislerine gemi yanaştırma işlemlerinin bahsi geçen Genelge kapsamında yürütülmesi gerektiği, bu noktada, 08.04.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında hükme bağlanan 7. Madde'nin "ğ" bendinin (mevcut Yönetmeliğin 20.maddesi 1.fıkrası "ğ" bendinin) uygulanmasına yönelik Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün Liman Başkanlıklarına hitaplı 18.04.2017 tarihli yazısının biten geçerlilik süresinin 1 yıl daha uzatıldığı, bu süre zarfında %10 genel boy kriterini sağlamayan gemilerin ilgili Liman Başkanlıklarının belirleyeceği ilave tedbirler doğrultusunda Liman Başkanlığınca verilecek yazılı izinle kıyı tesisine yanaştırılacakları hususu,

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz