Menu

Duyurular


Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:83)

SİRKÜLER NO: 10.3  / 010-008  = 03/01/2019


Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca; "Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83)" 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 (3. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 

 

01.01.2019 itibariyle yürürlüğe giren bahse konu Tebliğ'de (Seri No: 83) özetle; 

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesidir.

 

Harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsaller

MADDE 3 – (1) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138 inci madde hükmü gereğince, 1.1.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

 

(2) Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 5,30 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ ekte sunulmaktadır. 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.


 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ

 Dağıtım: Tüm üyelerimiz