Menu

Duyurular


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.7 / 015-010  = 03/01/2019


Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 03 Ocak 2019 tarih ve 30644 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile;

 

1- Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusu için son bir ayda en az 30 işçi çalıştırıyor olma şartı getirilmiştir.

 

2- Geçici Depolama Yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin mahkûmiyet kararı bulunmaması gereken suçların kapsamı genişletilerek Devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşı suçlar da ilave edilmiştir. İlaveten devam eden bir araştırma, inceleme, soruşturma veya dava olması halinde başvuruların yürütülen araştırma, inceleme, soruşturma veya dava bitene kadar bekletileceği düzenlenmiştir.

 

3- Gümrük Antreposu açılması için başvuran gerçek ve tüzel kişiler için de mahkûmiyet kararı bulunmaması gereken suçların kapsamı genişletilerek Devlet aleyhine ve anayasal düzene karşı suçlar da kapsama alınmıştır. Aynı şekilde antrepolar için de devam eden bir araştırma, inceleme, soruşturma veya dava olması halinde başvuruların yürütülen araştırma, inceleme, soruşturma veya dava bitene kadar bekletileceği düzenlenmiştir.

 

4- Antrepo açılması yatırım iznine bağlanmıştır. İlgili Bölge müdürlüğü, gümrük gözetimi ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olup olmadığı, antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı ve yatırım yapılacak yere eşya sevkiyatının gümrük denetimi altında güvenli bir şekilde yapılıp yapılamayacağı hususlarına ilişkin görüşleri ile birlikte talebi Bakanlığa intikal ettirir. Ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair değerlendirme; antrepo açılacak yerdeki diğer antrepo ve geçici depolama yerlerinin fiziki kapasiteleri, dönemsel doluluk oranları, başvurunun yapıldığı gümrük müdürlüğünün işlem hacmi, gümrük müdürlüğünün idari kapasitesi ve antrepo açılmasının öngörüldüğü yerdeki ticari ve sınaî yatırımları da dikkate alacak şekilde yapılır. Yatırım iznine ilişkin nihai kararı Bakanlık verecektir

 

5- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği müessesesine ilişkin kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır.

 

6- Gümrük Kanunu 241/1 çerçevesinde usulsüzlük cezası gerektiren hallerin sıralandığı 82 numaralı Yönetmelik ekine “Ceza gerektiren başka bir durum bulunmaması ve mahiyeti ayrı olmak kaydıyla, gümrük beyannamesinde düzeltme yapılması” hükmü eklenmiştir.

 

Yönetmelik ekte sunulmuştur.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yönetmelik

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz