Menu

Duyurular


Gemi Boya Yönetmeliği Taslağı

SİRKÜLER NO: 11.5 / 210-127 = 14/03/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.03.2019 tarih ve 995-173/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

UAB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün 06.03.2019 tarih ve E.17633 sayılı yazısından bahisle; 

“Gemilerin organik tutunma önleyici sistemlerinde biyosit olarak kullanılan organotin bileşiklerinin insan sağlığı ve deniz çevresi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla, 7059 sayılı  Kanunla katılmamızın uygun bulunduğu, ülkemizde uygulaması 28.02.2019 tarihinde başlayan "2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşme" ve Sözleşmeye ilişkin IMO'nun Res.MEPC.208(62), Res.MEPC. 195(61) ve Res.MEPC. 104(49) no’lu sirkülerleri ile gemilerin koruyucu kaplamalarına ilişkin IMO'nun Res.MSC.288(87) ve Res.MSC.215(82) no'lu sirkülerlerinin uygulama mevzuatı olarak “Gemi Boya Yönetmeliği Taslağı”nın hazırlandığı bildirilerek Odamız görüşleri istenmektedir.

 

Odamız görüşüne esas teşkil etmek üzere bahse konu Taslak hakkındaki değerlendirmelerinizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olacak şekilde, Ek’te bulunan form aracılığı ile en geç 29 Mart 2019 Cuma mesai saati bitimine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası (mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr adresine) gönderilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: Yönetmelik Taslağı ve Görüş Bildirme Formu


Dağıtım: Tüm üyelerimiz