Menu

Duyurular


Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 20.1 / 018-016 = 05/01/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04/01/2018 tarih ve 50-10/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik" 04.01.2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.

 

 Yönetmelik;

 

1.     Florlu sera gazlarından kaynaklanan emisyonları kontrol altına almak ve ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolünde listelenen florlu sera gazları ile florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanın kullanımına dair usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamakta olup,

 

2.     a) Florlu sera gazlarına dair temel ilkeler ile florlu sera gazları ve florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanın elektronik kayıtlarına, etiketlenmesine, sızıntı kontrollerine, raporlanmasına, piyasaya arz ve kullanım yasaklarına ilişkin esasları,

 

       b) Florlu sera gazları içeren ürün veya ekipmana müdahale eden gerçek ve tüzel kişinin eğitimi ile belgelendirilmesine ilişkin düzenlemeleri,

       c) İçerisinde 3 (üç) kilogram ve üzerinde florlu sera gazı bulunan veya 3 (üç) kilogram ve üzerinde florlu sera gazı ile çalışan sabit cihazlar veya uygulamaları, kapsamaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz