Menu

Duyurular


Destek Yönetim Sistemi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 633-511 = 07/09/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07.09.2020 tarih ve 2356/983/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 03 Eylül 2020 tarih ve 7571 sayılı Ek'te sunulan yazıda, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği bildirilmiştir.

Yazıda devamla, geçiş sürecinde firmaların mağdur olmamasını teminen mal ve ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen mer'i mevzuatın yürürlüğe girmesi ile vergi, resim ve harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin fiziksel ortamda da devam ettirilmesi uygulamasının 01/09/2020 tarihine kadar uzatıldığının daha önce bildirildiği belirtilmekle birlikte, bu defa;

1.      Mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin ilgili hükmü uyarınca, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ'lerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılması,

2.     Ticaret Bakanlığı'nın 31/03/2020 tarihli Onayı ile 31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 30/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da devam ettirilmesi,

3.     2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin ilgili Hükmü uyarınca, 31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 30/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da devam ettirilmesi,

hususlarının kararlaştırıldığı,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz