Menu

Duyurular


Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

SİRKÜLER NO: 10.5 / 733-559 = 02/10/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/09/2017 tarih ve 3640-618/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

26 Eylül 2017 tarih ve 30192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Genel Tebliğinde;

Ülkemizin akdetmiş olduğu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖ) kapsamında, anlaşmaya taraf diğer ülkenin mukimi gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye'de icra ettikleri serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların yapılması amaçlandığı,

 

Türkiye'nin akdetmiş olduğu ÇVÖ Anlaşmalarına taraf olan diğer ülke mukimi gerçek veya tüzel kişilerin icra ettikleri serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin hangi ülkede vergilendirileceği konusundaki düzenlemelerin, anlaşmaların "Serbest Meslek Faaliyetleri" ile İlgili 14’ncü maddesinde ya da 14’ncü madde ile birlikte "İş Yeri"ne ilişkin 5’nci maddesi ve bu maddenin ilişkilendirileceği "Ticari Kazançlar'a ilişkin 7 nci maddesinde yer aldığı, adı geçen maddeler ve bu maddelerle ilgili Protokol hükümlerinin Tebliğin yasal dayanağını oluşturduğu belirtilerek,

 

ÇVÖ Anlaşmaları hükümlerine göre anlaşmaya taraf diğer ülke mukimlerinin serbest meslek kazancının Türkiye'de vergilendirilmesi konusu ile ÇVÖ Anlaşmalarının iç hukuk ile ilişkisi ve iade başvuruları örneklerle açıklanmış olup, söz konusu Tebliğ Ek’te sunulmuştur.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı ve Genel Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz