Menu

Duyurular


105 Seri No.Lu Gümrük Genel Tebliği

SİRKÜLER NO: 8.7  / 190-153 = 08/03/2018

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 08/03/2018 tarih ve 21558579-166.02-E.32646641 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 02/03/2018 tarih ve 32509207 sayılı yazısına atfen;

25.02.2018 tarihli, 30343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 147)’den bahisle Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105) kapsamında ve deniz yolu ile getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, eşya başka gümrük idaresine sevk edilmeksizin eşyanın geldiği gümrük idaresi tarafından yapılması hususunun hükme bağlandığı, Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bahse konu düzenleme dolayısıyla uygulamada bazı tereddütler yaşandığının anlaşıldığı, bu çerçevede söz konusu Tebliğ kapsamı ve deniz yoluyla gelen eşyanın doğrudan üçüncü ülkelere, serbest bölgelere veya özel antrepolara konulmak üzere transitine izin verilmesinin uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Söz konusu özel antrepoların, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde yetkilendirilen gümrük müdürlüklerine bağlı olması gerekmektedir.

İlaveten,

* Anılan Tebliğ kapsamı ve deniz yoluyla gelen eşyanın yine deniz yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesindeki başka bir limanın bağlı bulunduğu gümrük idaresine transit olarak sevk edilmesi, 

* Bahsi geçen eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 335 inci maddesi çerçevesinde, global elleçleme izni verilmiş olan antrepoların bağlı bulunduğu ve Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde yetkilendirilen gümrük müdürlüklerine, söz konusu antrepolarda elleçleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere transit olarak sevk edilmesi,

* Mezkûr eşyanın Ro-Ro taşımacılığı yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi halinde, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde yetkilendirilen gümrük müdürlüklerine transit olarak sevk edilmesi uygun bulunmuştur.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz